タイ語のชาวฝรั่งเศสはどういう意味ですか?

タイ語のชาวฝรั่งเศสという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのชาวฝรั่งเศสの使用方法について説明しています。

タイ語ชาวฝรั่งเศสという単語は,フランス人, フランセ, フレンチ, 仏人を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ชาวฝรั่งเศสの意味

フランス人

noun

ในระหว่างนั้น ชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์ตุ๊กตาที่เรียกว่าเบเบกูร์มองซึ่งกินอาหารได้.
一方フランス人は,ベベ・グルマンと呼ばれる,食事ができる人形を作りました。

フランセ

noun

フレンチ

noun

仏人

noun

その他の例を見る

พระ เยซู ชาว นาซาเรท ได้ รับ การ แต่ง ตั้ง จาก พระเจ้า โดย ตรง เพื่อ ให้ ดํารง ตําแหน่ง ที่ มี อํานาจ หน้า ที่ อัน ยิ่ง ใหญ่.
ナザレのイエスは,大きな権威を行使する立場に就くよう神から直接任命され,文字どおりの油でではなく,神の聖霊で油そそがれました。(
เรา ควร เอา ใจ ใส่ ตัว อย่าง ที่ ให้ คํา เตือน ของ ชาว ยิศราเอล ภาย ใต้ การ นํา ของ โมเซ และ หลีก เลี่ยง การ หมาย พึ่ง ตน เอง. [siSI หน้า 379 ว.
モーセのもとにあったイスラエル人の残した警告の例に留意し,独立独歩の態度を避けるべき。[
๒๑ และพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดกหากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของพระองค์; เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวง, แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดขของชาวโลกที่มีชีวิตทุกคน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็นของครอบครัวอาดัมค.
21 神 かみ は、 神 かみ の 声 こえ に 聞 き き 従 したが う すべて の 人 ひと を 1 救 すく う ため に、この 世 よ に 来 こ られる。 見 み よ、 神 かみ は すべて の 人 ひと の 苦 く 痛 つう 、まことに 男 おとこ 、 女 おんな 、 子 こ 供 ども の 区 く 別 べつ なく、2 アダム の 家 か 族 ぞく に 属 ぞく する、 生 い ける もの すべて の 3 苦 く 痛 つう を 受 う けられる。
ขณะ อยู่ ระหว่าง การ เดิน ทาง มี การ ประกาศ ข่าว ว่า บริเตนใหญ่ และ ฝรั่งเศส ประกาศ สงคราม กับ เยอรมนี แล้ว.
航海の途中で,英国とフランスがドイツに宣戦布告したというニュースが伝わってきました。
พระ ยะโฮวา ทรง บัญชา ให้ ชาว อิสราเอล ทําลาย เมือง ของ เจ็ด ชน ชาติ ใน แผ่นดิน คะนาอัน และ ให้ ฆ่า ชาว เมือง เหล่า นั้น ทั้ง หมด.
エホバはイスラエル人に,カナンの地に住む七つの国民の諸都市を破壊し,その住民すべてを殺すように,と命じておられました。(
ฝ-ฝะ-ฝะ-ฝรั่งเศส.
ふ 、 ふ 、 フランス
แต่ ทั้ง ๆ ที่ มี การ ชี้ แนะ จาก บรรดา แพทย์ ให้ จํากัด การ รับประทาน ไขมัน และ ให้ ออก กําลัง กาย เป็น ประจํา กล่าว กัน ว่า หนึ่ง ใน สาม ของ ชาว อเมริกา เหนือ มี น้ําหนัก เกิน หรือ อ้วน เกิน ปกติ.
しかし,脂肪の摂取を制限し,定期的な運動を行なうよう医師たちが勧めているにもかかわらず,北米に住む人全体の3分の1は太り過ぎ,または肥満体だと言われている。「
หลัง จาก เปาโล ติด คุก สอง ปี ตอน นี้ ท่าน ยืน อยู่ ต่อ หน้า กษัตริย์ เฮโรด อะฆะริปา ที่ สอง ผู้ ซึ่ง ครอบครอง ชาว ยิว.
2年間獄につながれていた使徒パウロが今,ユダヤ人たちの支配者ヘロデ・アグリッパ2世の前に立っているのです。
บันทึก ใน คัมภีร์ ไบเบิล บอก ดัง นี้: “มิระยาม กับ อาโรน ได้ พูด ติ โมเซ, เพราะ หญิง ชาว เมือง คูศ ภรรยา ของ โมเซ, . . .
さて,ミリアムとアロンはモーセに対して言い逆らうようになった。 それは彼のめとったクシュ人の妻のため(であった)。
ชาว ฮังการี ประสบ ความ ยาก ลําบาก มาก แม้ ว่า พวก เขา ได้ อุทิศ ตัว แด่ พระ แม่ มารี และ ถูก บังคับ ให้ เป็น คริสเตียน แต่ ใน นาม ใน ปี สากล ศักราช 1001 โดย สตีเฟน กษัตริย์ องค์ แรก ของ ฮังการี.
国民は,聖母マリアに献身し,西暦1001年には最初の王イシュトバーンにより強制的に名ばかりのクリスチャンにさせられましたが,大きな苦しみを味わってきました。
ผม เติบโต ขึ้น มา อย่าง ชาว คาทอลิก และ ได้ เข้า โรง เรียน คาทอลิก แปด ปี.
わたしはカトリックとして育てられ,カトリック系の学校に8年間通いました。
มี ชาว เมือง โครินท์ หลาย คน ได้ ฟัง แล้ว ก็ เชื่อ และ รับ บัพติสมา.”
そして,み言葉を聞くコリント人の多くが信じてバプテスマを受けるようになった」と聖書は述べています。(
นี่ เป็น เหตุ ผล อย่าง หนึ่ง ที่ ชาว อาร์เมเนีย เชื่อม โยง ประเทศ ของ ตน กับ ภูเขา อารารัต.
アルメニア人が自国とアララト山とを結びつける理由の一つはそこにあります。
ดัง นั้น จึง ไม่ น่า แปลก ใจ ที่ ชาลส์ เทซ รัสเซลล์ ซึ่ง นํา หน้า ใน กลุ่ม นัก ศึกษา พระ คัมภีร์ รุ่น แรก (ชื่อ ที่ พยาน พระ ยะโฮวา เป็น ที่ รู้ จัก ใน สมัย นั้น) ได้ ติด ต่อ กับ นัก เทศน์ ชาว วัลเดนส์ ใน ท้องถิ่น ที่ ชื่อ ดานิเอเล ริโวอิเร ระหว่าง การ เดิน ทาง ไป ยุโรป ใน ปี 1891.
ですから,初期の聖書研究者(エホバの証人は当時この名称で知られていた)の間で指導の任に当たっていたチャールズ・テイズ・ラッセルが,1891年のヨーロッパ旅行の折,その地方のワルド派の牧師,ダニエレ・リボイレと連絡を取ったのも少しも不思議ではありません。
ชาว ยิปซี และ ชาว ชนบท บาง คน กิน เม่น โดย อบ ใน ดิน เหนียว.
ジプシーや田園に住む人々は,ハリネズミを粘土の中で焼いて食べます。
ใน เมือง รูออง ประเทศ ฝรั่งเศส คน ที่ ซื้อ สิทธิ์ เพื่อ จะ รับประทาน ผลิตภัณฑ์ จาก นม ระหว่าง ช่วง ถือ ศีล อด อาหาร ก่อน เทศกาล อีสเตอร์ ต้อง จ่าย ค่า สร้าง หอ ของ มหา วิหาร ซึ่ง เรียก กัน ว่า หอ เนย.
フランスのルアンにある大聖堂のいわゆる“バターの塔”は,受難節の期間に乳製品を食べる権利を買ったたちが払ったお金で建設されました。
ชาว เอทรุสคัน มั่งคั่ง รุ่งเรือง เพราะ มี แหล่ง แร่ อย่าง อุดม อยู่ ใน พื้น ที่ ครอบครอง ของ ตน เช่น เหมือง เหล็ก ซึ่ง มี บน เกาะ เอลบา ที่ อยู่ ใกล้ ๆ.
エトルリア人は,勢力下に置いた豊かな金属鉱床,例えば近くのエルバ島の鉄山などからの採鉱によって繁栄しました。
คอร์ซูนสกี นัก วิจัย ชาว รัสเซีย ได้ ชี้ แจง ว่า ‘พระ นาม แท้ ๆ ของ พระเจ้า พระ นาม ของ พระองค์ ซึ่ง ศักดิ์สิทธิ์ เป็น เลิศ ประกอบ ด้วย อักษร ฮีบรู สี่ ตัว יהוה และ เวลา นี้ ออก สําเนียง เป็น ยะโฮวา.’
コルスンスキーというロシア人の研究者は,『神ご自身のみ名,その名前の中でも最も聖なるみ名は,ヘブライ語のיהוהという四文字から成っており,今ではエホバと発音されている』と説明しました。
ดู ซิ ว่า มี อะไร เกิด ขึ้น แก่ ม้า และ บรรดา รถ รบ ของ ชาว อียิปต์.
エジプト人の馬と戦車はどうなっていますか。
ปี 1922 ตอน ที่ ท่าน อายุ 23 ปี ท่าน แต่งงาน กับ วินนี สาว งาม ชาว เมือง เทกซัส และ ก็ ได้ เริ่ม วาง โครงการ จะ ลง หลัก ปัก ฐาน และ สร้าง ครอบครัว.
1922年,23歳のときに,テキサスの若くて美しい女性ウィニーと結婚し,腰を落ち着けて家族をもうける計画を立て始めました。
หลัง จาก นั้น ครอบครัว นี้ ก็ แสดง ความ ปรารถนา ที่ จะ แบ่ง ปัน ข่าว ดี ให้ แก่ ชาว จีน ด้วย กัน และ ต้องการ อุทิศ ตัว แด่ พระ ยะโฮวา.
家族はまもなく,自分の国の人たちにも聖書のことを伝えたいと言い,エホバに献身したいという願いも言い表わしました。
ฝันของชาวอเมริกัน ใช่ไหม
アメリカン ドリーム 、 で しょ ?
อาการ ใบ้ ของ ยะเอศเคล จึง เป็น ใน แง่ ของ การ นิ่ง เงียบ ไม่ มี การ กล่าว ถ้อย คํา เชิง พยากรณ์ แก่ ชาว อิสราเอล.
エゼキエルの口のきけない状態は,イスラエル人に関係した預言的な意味のある言葉を語る点では口のきけない者となることを示唆していました。
9 สิ่ง ที่ น่า ชมเชย ก็ คือ ชาว เอเฟโซส เกลียด ชัง “การ ประพฤติ ของ พวก นิโกลายตัน.”
9 エフェソスの人たちにとって,「ニコラオ派の行ない」を憎んでいたことは,誉れとなる点でした。「
ตัว อย่าง เช่น เมื่อ เขียน ถึง ชาว ฮีบรู ท่าน ได้ ยก ข้อ คัมภีร์ หลาย ข้อ ขึ้น มา กล่าว เพื่อ พิสูจน์ ว่า พระ บัญญัติ เป็น เงา ของ สิ่ง ดี ที่ จะ มี มา.—เฮ็บราย 10:1-18.
例えば,ヘブライ人への手紙の中で聖句を次々と引用して,律法が来たるべき良い事柄の影であったことを証明しています。 ―ヘブライ 10:1‐18。

タイ語を学びましょう

タイ語ชาวฝรั่งเศสの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved