タイ語のเหมาะはどういう意味ですか?

タイ語のเหมาะという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのเหมาะの使用方法について説明しています。

タイ語เหมาะという単語は,まに合う, 事足りる, 事足るを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語เหมาะの意味

まに合う

verb

事足りる

verb

事足る

verb

その他の例を見る

อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
たまたまその前の晩に私は,他の受刑者たちが窮地に追い込まれたのは私のせいで,私が処女マリアへの祈りに加わろうとしないからだと非難されていました。
ใน กรณี ของ คริสเตียน สภาพ ฝ่าย วิญญาณ อาจ ได้ รับ ความ เสียหาย ใน ที่ สุด นํา ไป สู่ ความ คิด ที่ ผิด และ ความ ประพฤติ ที่ ไม่ เหมาะ สม.
クリスチャンであれば,霊性が弱り,結果として誤った考え方やふさわしくない行ないに陥るかもしれません。
ยัง มี เหตุ ผล อีก ประการ หนึ่ง ซึ่ง ทํา ให้ นิวยอร์ก เป็น ตัว เลือก ที่ เหมาะ สม.
ニューヨークは,もう一つの理由でも好適な場所でした。
แต่ มี ข้อ เตือน ใจ ดัง นี้: จง ใช้ คํา แนะ นํา ที่ ได้ จาก การ ศึกษา กับ ตัว คุณ เอง แทน ที่ จะ คิด ว่า คํา แนะ นํา นั้น เหมาะ กับ คู่ ของ คุณ.
ただし,気をつけるべき点があります。 学んだことは,相手ではなく自分に当てはめてください。(
ด้วย เหตุ นี้ คํา เตือน จาก สุภาษิต โบราณ ข้อ หนึ่ง จึง เหมาะ สม ที่ ว่า “คน โง่ เชื่อ คํา บอก เล่า ทุก คํา; แต่ คน ฉลาด ย่อม มอง ดู ทาง เดิน ของ เขา ด้วย ความ ระวัง.”
それで古代の箴言の次のような警告はふさわしいものです。「 経験のない者はすべての言葉を信じ,明敏な者は自分の歩みを考慮する」。(
การ ศึกษา นี้ สรุป ว่า “ภาพยนตร์ ที่ ถูก จัด อยู่ ใน เรต เดียว กัน อาจ มี ปริมาณ และ ชนิด ของ เนื้อหา ที่ ไม่ เหมาะ สม แตกต่าง กัน มาก” และ บอก ว่า “การ จัด เรต โดย อาศัย กลุ่ม อายุ อย่าง เดียว ไม่ ได้ ให้ ข้อมูล เพียง พอ ว่า ภาพยนตร์ นั้น มี ภาพ หรือ เนื้อหา เกี่ยว กับ ความ รุนแรง, เรื่อง ทาง เพศ, คํา หยาบ และ เรื่อง อื่น ๆ มาก เท่า ไร.”
その研究は結論として,「同じレイティングの映画でも,見る人を不快にさせ得る箇所の数とその内容はかなり異なる場合がある」,「年齢によるレイティングだけでは,暴力やセックスのシーン,使われる不敬な言葉などについての十分な情報は得られない」と述べています。
ทั้ง น้ํา เสียง และ สี หน้า ของ คุณ ควร สะท้อน อารมณ์ ความ รู้สึก ใด ๆ ที่ เหมาะ กับ เรื่อง.
内容に適した感情であれば,それを声の調子にも顔の表情にも反映させる。
จะ ดี กว่า หาก หา คํา พูด ที่ เสริม สร้าง และ เหมาะ สม มา แทน.
無思慮に語ることが「剣で突き刺す」かのようであるのに対し,積極的な言葉は人を『いやし』ます。
แต่ การ ยอม รับ ทฤษฎี วิวัฒนาการ, จิต ภาพ แห่ง การ ต่อ สู้ อย่าง โหด ร้าย เพื่อ การ ดํารง อยู่, แนว ความ คิด ใน เรื่อง การ อยู่ รอด ของ ผู้ ที่ เหมาะ สม ที่ สุด ไม่ ได้ ช่วย ปรับปรุง ความ เป็น ไป ใน ชีวิต มนุษย์ เลย.
しかし,進化論,すなわち生存闘争という残虐な考え方,適者生存というこの思想が受け入れられても,人間の生き方を向上させることはできませんでした。
เสื้อ ผ้า ที่ เหมาะ กับ คุณ จะ ช่วย อําพราง ลักษณะ ด้อย และ แม้ กระทั่ง เสริม ลักษณะ ที่ น่า ดึงดูด ใจ ของ คุณ ได้.
ふさわしい装いは,容姿の短所と感じている所をカバーし,長所をいっそう引き立てます。
7 จัด ลําดับ ความ สําคัญ ให้ เหมาะ สม
7 正しい優先順位を決める
เหตุ ใด การ ทํา เช่น นั้น จึง เหมาะ สม?
そうすることは,なぜふさわしいでしょうか。
3 จง มี เหตุ ผล: เปาโล แนะ นํา ให้ “ใช้ ประโยชน์ เต็ม ที่ จาก เวลา อัน เหมาะ” สําหรับ สิ่ง ที่ สําคัญ ใน ชีวิต ไม่ ใช่ กลาย เป็น “คน ไร้ เหตุ ผล.”
3 道理にかなったものに: パウロは,「道理をわきまえない」者とならず,生活のより重要な事柄のために「よい時を買い取りなさい」と助言しています。
6 เรา จะ แน่ ใจ ได้ อย่าง ไร ว่า นันทนาการ แบบ ใด เหมาะ สม สําหรับ คริสเตียน?
6 ある種のレクリエーションがクリスチャンにとってふさわしいかどうか,どうすれば確かめられるでしょうか。
● สภาพการณ์ ใด เหมาะ สม ที่ คุณ จะ พูด คุย กับ เพื่อน ต่าง เพศ?
● 異性と一緒に時間を過ごすとしたら,どんなシチュエーションが適切ですか。
๕ และบัดนี้, ทีแอนคัมเห็นว่าชาวเลมันตั้งใจจะธํารงรักษาเมืองเหล่านั้นซึ่งพวกเขาได้มา, และส่วนต่าง ๆ ของแผ่นดินซึ่งพวกเขาได้ครอบครอง; และโดยที่เห็นความมากมายของจํานวนผู้คนของพวกเขาด้วย, ทีแอนคัมจึงคิดว่ายังไม่เหมาะที่เขาจะพยายามเข้าโจมตีพวกที่อยู่ในป้อม.
5 さて、テアンクム は、レーマン 人 じん が これまで に 奪 うば い 取 と った それら の 町 まち と、 手 て に 入 い れた それら の 土 と 地 ち を 守 まも り 通 とお そう と 決 けつ 意 い して いる の を 知 し り、また 彼 かれ ら の 人数 にんずう が おびただしい の を 見 み て、とりで に こもって いる 彼 かれ ら を 攻 こう 撃 げき しよう と する の は 得 とく 策 さく で は ない と 思 おも った。
ใน ฐานะ ที่ เป็น พ่อ แม่ คุณ สามารถ เรียน รู้ ได้ จาก ตัว อย่าง นี้ และ ให้ เสรีภาพ กับ ลูก ๆ มาก ขึ้น เมื่อ พวก เขา แสดง ให้ เห็น ว่า สามารถ ใช้ เสรีภาพ นั้น ได้ อย่าง เหมาะ สม.
親としてこの例から学び,お子さんが自由をふさわしく行使できることを示すなら,より大きな自由を与えることができます。
ดัง นั้น ช่วง นี้ แหละ เหมาะ สําหรับ การ เยี่ยม เพื่อน ผู้ สูง อายุ เพื่อ จะ ได้ ช่วย ตัก ช่วย ป้อน อาหาร ให้ เขา กิน.”
ですから,そういう時に来て食事の世話をしてくださると助かります」。
หลัง จาก ให้ กรวด จํานวน มหาศาล แล้ว หลุม ดัง กล่าว ยัง เป็น ทําเล ที่ เหมาะ มาก สําหรับ ทํา อ่าง ปฏิกรณ์ ชีวภาพ ขนาด มหึมา เพื่อ นํา ขยะ ใน เมือง มา ผ่าน กรรมวิธี ย่อย สลาย.
多量の砂利を採取した後に大きな穴ができ,その穴は市から出るごみを処理する巨大生物反応器としてうってつけの場所となりました。
แต่สิ่งที่อาจจะรู้สึกว่าเหมาะ สําหรับนักธุรกิจวัยกลางคน อาจจะเป็นปัญหาสําหรับเด็กรุ่นใหม่ ที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กันต่อหน้า
でも中年管理職の 「ちょうどいい距離」も 思春期の子には そうではない 対人関係を学ぶ必要がありますから
10 นัก เทศน์ นัก บวช ใน คริสต์ ศาสนจักร ซึ่ง ปรารถนา จะ มี ฐานะ อัน ดี กับ โลก นี้ กลับ กลาย เป็น ฝ่าย ไม่ มี คุณสมบัติ และ ความ สามารถ เหมาะ กับ งาน รับใช้ อย่าง ไม่ เห็น แก่ ตัว เช่น นี้.
10 この世で良い立場を求めるキリスト教世界の僧職者は,この利他的な奉仕の資格を得ることができず,この奉仕に適任でもありません。
[ให้ เขา ตอบ และ ถ้า เห็น ว่า เหมาะ ก็ เห็น ด้วย ว่า หลาย คน คิด อย่าง นั้น เหมือน กัน.]
答えてもらい,ふさわしければ,多くの人もそう感じている,と述べて同意する。]
แต่ ว่า การ แก้ นั้น จะ มี ขึ้น โดย วิธี ใด นั้น ยัง คง เป็น ความ ลับ อยู่ จน กว่า จะ ถึง เวลา ที่ พระเจ้า ทรง เห็น ว่า เหมาะ ที่ จะ เปิด เผย.—1 โยฮัน 3:8.
しかし,元の状態がどのように回復されるかは,神が啓示を与えるその選びの時まで秘められていました。 ―ヨハネ第一 3:8。
ความ หวัง อย่าง นี้ ทํา ให้ เรา ยืนหยัด ใน ทาง ที่ เหมาะ สม และ มี กําลังใจ เข้มแข็ง ยาม ผจญ ความ ทุกข์ ลําบาก จน กระทั่ง ได้ รับ สม หวัง.—2 โกรินโธ 4:16-18.
このような希望は,わたしたちを正しい道に歩ませ,希望が成就するまで,患難のもとにあるわたしたちを力づけます。 ―コリント第二 4:16‐18。
ชี้ แจง เหตุ ผล ที่ คุณ คิด ว่า ตัว เอง เหมาะ กับ หน้า ที่ โดย ไม่ พูด โอ้อวด หรือ พูด เกิน ความ จริง.
自慢したり,誇張したりせずに,自分がその仕事に就く資格があると思っている理由を説明します。

タイ語を学びましょう

タイ語เหมาะの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved