タイ語のกากถั่วเหลืองはどういう意味ですか?

タイ語のกากถั่วเหลืองという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのกากถั่วเหลืองの使用方法について説明しています。

タイ語กากถั่วเหลืองという単語は,大豆粕を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語กากถั่วเหลืองの意味

大豆粕

noun

その他の例を見る

พอ ถึง ตอน ที่ บราเดอร์ ลากากอส เสีย ชีวิตใน ปี 1943 เหล่า พยาน ฯ ได้ นํา ความ สว่าง ฝ่าย วิญญาณ เข้า ไป แทบ ทุก เมือง ใหญ่ ๆ และ หมู่ บ้าน ต่าง ๆ ของ เลบานอน, ซีเรีย, และ ปาเลสไตน์ แล้ว.
ラガコス兄弟が亡くなった1943年までに,エホバの証人はレバノンとシリアとパレスチナのほとんどの都市や村に霊的な光が届くようにしました。
สิ่ง ที่ เป็น ปัญหา ร้ายแรง ยิ่ง กว่า นั้น คือ คุณ จะ กําจัด กาก นิวเคลียร์ หรือ สาร เคมี ที่ ทิ้ง ออก มา ให้ ปลอด ภัย ได้ โดย วิธี ใด?
もっと厄介なのは,核廃棄物や化学廃棄物をどのようにして安全に処理するかという問題です。
นี่เป็นกากนิวเคลียร์ ส่วนที่เป็นร้อยละ 99 นั่นแหละครับ เป็นส่วนที่เอาออกมาหลังจากใช้ในการเผาไหม้เสร็จสิ้นแล้ว เรียกกันว่า ยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium)
99%にあたる 残留物です 燃料として利用できる部分は取り去られていますので 劣化ウランと呼ばれます
กาก นิวเคลียร์ นับ พัน ๆ ตัน ถูก เก็บ ไว้ ใน ที่ เก็บ ชั่ว คราว กระนั้น บาง ส่วน ได้ เท ลง มหาสมุทร แล้ว.
大量の放射性廃棄物が幾つかの場所に一時保管されていますが,すでに海洋に投棄されてしまったものもあります。
กากเดนไร้ค่า แห่งยุคสมัย...
病的 な 古 い 神秘 主義 者
รอสส์ ยื่น จุลสาร ให้ ผม เล่ม หนึ่ง ซึ่ง อธิบาย ว่า “ป่า ไม้ ของ [รัฐ นิวเซาท์เวลส์] แสดง ถึง การ เติบโต เพิ่ม ขึ้น ประมาณ 20 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ หลัง จาก มี การ ใช้ กาก ชีวะ.”
ロスさんから一冊の冊子をもらいました。 それには,「バイオソリッドを[ニュー・サウス・ウェールズ州]の森林に施したあと,生長率が20%から35%増加した」とありました。
จุลสาร นั้น ยัง กล่าว ด้วย ว่า การ ปลูก ‘ข้าว สาลี ใน ดิน ที่ มี กาก ชีวะ ผสม อยู่ จะ ให้ ผล ผลิต เพิ่ม ขึ้น ถึง 70 เปอร์เซ็นต์.’
また,『バイオソリッドを施した土壌で小麦を育てたところ,収量が70%も増えた』と書いてありました。
นอก จาก นั้น โดย การ ฉาบ ผนัง เตา อบ ด้วย ดิน เปียก ที่ มี ส่วน ผสม ของ ทราย, ดิน เหนียว, และ กาก น้ําตาล ดิบ ทํา ให้ เตา อบ กัน ความ ร้อน ได้ ดี ขึ้น และ โดย วิธี นี้ จึง ช่วย ลด การ สูญ เสีย ความ ร้อน ซึ่ง ทํา ให้ เตา อบ มี ประสิทธิภาพ เพิ่ม ขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์.
その上,かまどの壁に砂,粘土,糖蜜からなるペーストを塗ると断熱性がよくなり,熱の損失が減るので,かまどの効率は15%向上した。
๑ ดูเถิด, พระเจ้าตรัสดังนี้, แม้อัลฟาและโอเมกาก, ปฐมและอวสาน, แม้พระองค์ผู้ถูกตรึงกางเขนขเพื่อบาปของโลก—
1 見 み よ、 主 しゅ 、すなわち 1アルパ で あり オメガ で あり、 初 はじ め で あり 終 お わり で あり、 世 よ の 罪 つみ の ため に 2 十 じゅう 字 じ 架 か に つけられた 者 もの は この よう に 言 い う。
ตลอด หลาย ปี มี การ ทิ้ง กาก กัมมันตรังสี นับ 100,000 ตัน ใน บริเวณ ที่ เปิด โล่ง และ ไม่ มี ใคร ดู แล.
長年の間に,放射性廃棄物10万トンが無防備で野ざらしの場所に投棄されていたのです。
๑ เราเป็นอัลฟาและโอเมกาก, พระคริสต์ขพระเจ้า; แท้จริงแล้ว, แม้เราคือเขาผู้นั้น, ปฐมและอวสาน, พระผู้ไถ่ของโลก.
1 わたし は 1アルパ で あり オメガ で あり、 主 しゅ なる 2キリスト で ある。 すなわち、わたし は 初 はじ め で あり 終 お わり で ある 者 もの 、 世 よ の 贖 あがな い 主 ぬし で ある。
การ เล่น เกม โหด ๆ หรือ เกม ที่ ผิด ศีลธรรม เป็น เหมือน การ เล่น กับ กาก กัมมันตรังสี ผล เสีย มี แน่ แต่ อาจ ไม่ เห็น ใน ทันที.
暴力的なゲームや不道徳なゲームで遊ぶのは,放射性廃棄物で遊ぶことに似ています。 その害はすぐにではないかもしれませんが,必ず表われます。
เราสามารถเพาะปลูกอาหารเป็นพื้นหลัง -- นั้นก็คือไร่ถั่วเหลือง -- และในแผนผังดอกไม้นี้ มันแสดงให้เห็นว่าเราผลิตอาหารมากมาย แต่เราไม่มีน้ําสะอาดจํานวนมาก เราไม่ได้เก็บกักคาร์บอนจํานวนมาก เราไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนมาก
奥の方では 食糧を育てています ― この写真では大豆畑ですね ― ここではたくさんの食糧が生産されていることが グラフに示されています しかしきれいな水は少ないし CO2を吸収する能力や 生物多様性も低い
ทําไม กาก นิวเคลียร์ จึง เป็น ปัญหา ขนาด นั้น?
なぜ放射性廃棄物がそれほど問題になるのでしょうか。「
๖๐ ดูเถิด, เราคืออัลฟาและโอเมกาก, แม้พระเยซูคริสต์.
60 見 み よ、わたし は 1アルパ で あり オメガ で ある。 すなわち、イエス・ キリスト で ある。
กิจปฏิบัติ ทางศาสนา บาง อย่าง เหมือน กัน และ เรือ ของ เผ่า อินคา ซึ่ง ครั้งหนึ่ง ใช้ ข้าม ทะเล สาบ ติ ติ กาก า คล้ายคลึง กัน มาก กับ เรือ ที่ ทํา จาก หญ้า ของ ชาว อียิปต์.
両者には同一の宗教的習慣が幾つかありますし,かつてチチカカ湖を行き来していたインカの船は,エジプトの葦の船にそっくりです。
เพื่อคุณจะได้มองเห็น เอาส่วนที่เป็นกากขุ่นๆนี่มาด้วย
水差しを使います この汚れを入れて、と
คน กับกากน้ําตาล
労働 力 と 糖蜜
(7:7, 9, ล. ม.) เพราะ ชาว ยิว ต่อ ต้าน ถ้อย คํา เชิง พยากรณ์ ของ พระองค์ ด้วย บ่า ที่ แข็ง ขืน และ หัวใจ เหมือน หิน กาก เพชร พระองค์ ได้ เหวี่ยง พวก เขา อย่าง แรง ให้ กระจาย ไป ทั่ว ทุก ชาติ.
7:7,9)彼らが強情な肩と金剛石のような心をもってエホバの預言の言葉に抵抗しているゆえに,エホバは彼らをあらゆる国民の中に激しく投げ込まれるでしょう。
เป็น เวลา 40 ปี แล้ว ที่ พวก นัก วิทยาศาสตร์ สืบ หา แหล่ง ที่ ปลอด ภัย และ ถาวร เพื่อ จะ เก็บ กาก กัมมันตรังสี ซึ่ง แผ่ รังสี ใน ระดับ สูง.
科学者たちは40年もの間,高レベルの放射性廃棄物を永久に保管できる安全な場所を探し続けてきました。
จาก นั้น จะ เอา กาก ของ เนื้อ ใน มา ทํา เป็น ก้อน—อัน เป็น ส่วน ผสม สําคัญ ของ อาหาร สัตว์.
そこで出た種子のかすは,固められて家畜のえさに欠かせないヤシ種の飼料となります。
ฮีโร่ไม่ได้ใส่หน้ากากทุกคนหรอก
すべて の ヒーロー が マスク を 着け て る と は 限 ら な い
“โลก ถือ ว่า เรา เป็น เหมือน ขยะ และ เป็น กาก เดน ของ สิ่ง สารพัด จน ถึง เดี๋ยว นี้.”—1 โค.
わたしたちは,今に至るまで,世のくず,すべてのもののかすのようになってきました」と書いています。
ทั้ง นี้ เพราะ อาหาร แต่ ละ อย่าง ประกอบ ด้วย สาร อาหาร และ กาก แตกต่าง กัน.
それぞれの食品は含まれている栄養素と繊維の組み合わせが異なるからです。
โดย การ ใช้ รํา ข้าว ซึ่ง เป็น กาก จาก ผลิตผล ทาง การ เกษตร ผู้ ผลิต อิฐ 21 แห่ง นั้น ยัง ช่วย ลด ปริมาณ ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ ที่ ถูก ปล่อย ออก มา ด้วย.
この農業廃棄物である米ぬかを21のレンガ製造業者が使っているため,二酸化炭素の排出量も減っている。

タイ語を学びましょう

タイ語กากถั่วเหลืองの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved