タイ語のการล้างไตはどういう意味ですか?

タイ語のการล้างไตという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのการล้างไตの使用方法について説明しています。

タイ語การล้างไตという単語は,透析を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語การล้างไตの意味

透析

Noun; Verbal

ผมเห็นศูนย์ฟอกล้างไตผุดขึ้นเหมือนร้านสตาร์บัคส์
透析センターが スターバックスのように 街角に出現する

その他の例を見る

เมื่อ เจ้าหน้าที่ บ้าน เมือง มี อคติ ก็ อาจ นํา ไป สู่ การ กระทํา ต่าง ๆ ที่ เลว ร้าย ได้ อาทิ การ ฆ่า ล้าง ชาติ พันธุ์.
政府が差別を助長するなら,いわゆる民族浄化や集団虐殺などの害悪をもたらしかねません。
10 พระ เยซู ตรัส พาด พิง ถึง “อีซาเบล หญิง คน นั้น” ต่อ ไป ว่า “เรา จะ สังหาร ลูก ๆ ของ นาง ด้วย โรค ร้าย ที่ ทํา ให้ ถึง ตาย เพื่อ ทุก ประชาคม จะ รู้ ว่า เรา เป็น ผู้ ตรวจ ดู ไต และ หัวใจ และ เรา จะ ให้ พวก เจ้า แต่ ละ คน ตาม การ กระทํา ของ พวก เจ้า.”
10 イエスは「かの女イゼベル」に言及し,続けてこうお告げになります。「 そして,彼女の子供たちをわたしは死の災厄で殺す。 それによってすべての会衆は,わたしが腎と心を探る者であることを知るであろう。
ดัง นั้น แม้ ว่า คุณ ตั้งใจ ปอก เปลือก ผลไม้ หรือ ผัก อยู่ แล้ว ก็ ควร ล้าง ให้ สะอาด ก่อน เพื่อ จะ ขจัด แบคทีเรีย ที่ เป็น อันตราย.
ですから,皮をむく場合でも,十分に洗って有害な細菌を取り除きましょう。
เด็ก หลาย คน ที่ เป็น โรค อาร์ เอส มัก จะ ทํา ท่า มือ ที่ เป็น ลักษณะ จําเพาะ เหมือน กับ กําลัง “ล้าง มือ” และ/หรือ ชอบ เอา มือ เข้า ปาก อยู่ เรื่อย ๆ.
レット症候群の子どもはしばしば,手をもむような特徴的な動作をしたり,手を繰り返し口に入れたりする。
ถึง แม้ ว่า พระ ยะโฮวา จะ ใช้ ผู้ พยากรณ์ ทั้ง สอง ให้ กวาด ล้าง การ นมัสการ บาละ แล้ว แต่ ชาว อิสราเอล ก็ ยัง จงใจ จะ ทํา ผิด อีก.
エホバはそうした預言者たちを用いてバアル崇拝を一掃されましたが,イスラエルはかたくなにも再び迷い出ていました。
นั่นหมายความว่า ลูกตุ้มที่แกว่งไปมา จากสไตล์หนึ่งไปอีกสไตล์หนึ่ง จากกระแสหนึ่งสู่อีกกระแส ไม่ได้สําคัญอีกต่อไป
つまり左右に揺れながら スタイルからスタイルへ 時代の流れを移動してきた振り子は 意味をなさないのです
พระ ยะโฮวา จะ ทรง จัด การ กวาด ล้าง ทําลาย ระบบ ศาสนา แห่ง คริสต์ ศาสนจักร จน สิ้น ซาก ใน อีก ไม่ ช้า นี้ เช่น เดียว กับ “บาบูโลน ใหญ่” ทั้ง หมด อัน ได้ แก่ จักรวรรดิ โลก แห่ง ศาสนา เท็จ.—วิวรณ์ 18:1-24.
大いなるバビロン」,すなわち偽りの宗教の世界帝国全体についても,同じようにされます。 ―啓示 18:1‐24。
ณ โอกาส เช่น นั้น พระองค์ มิ ได้ รั้ง รอ ใน การ ใช้ อํานาจ กวาด ล้าง จน สําเร็จ เสร็จ สิ้น อย่าง ใน คราว น้ํา ท่วม โลก สมัย โนฮา ใน การ ทําลาย ล้าง เมือง โซโดม กับ โกโมราห์ และ ใน คราว ที่ ช่วย ชาว ยิศราเอล ผ่าน ทะเล แดง.
そのような場合は,力を放出して破壊をもたらすことをちゅうちょされません。 ノアの日の洪水,ソドムとゴモラの滅び,紅海でのイスラエルの救出などはその例です。(
ระหว่าง วัน ต่อ ๆ มา มี การ พยายาม ใช้ วิธี รักษา หลาย อย่าง เพื่อ ลด ความ ดัน โลหิต และ วิธี นี้ ช่วย บรรเทา ไม่ ให้ ไต ทํา งาน หนัก.
それから数日の間,血圧を下げて腎臓にかかる負担を軽くするため,さまざまな療法が試みられました。
หาก เขา เหล่า นั้น จะ ถูก นํา ให้ กลับ คืน มา สู่ ชีวิต ได้ และ ได้ รับ การ ช่วยเหลือ ให้ บรรลุ สุขภาพ ความ สมบูรณ์ ทาง ด้าน ร่าง กาย และ จิตใจ เท่า นั้น แล้ว ผล เสียหาย ต่าง ๆ เนื่อง ด้วย ความ บาป ก็ จะ ถูก ลบ ล้าง ออก เสีย อย่าง เต็ม ที่.
死者が命を取り戻し,体と知力の完全性に達する助けを受けることができるなら,それによって初めて罪の有害な影響は全く消し去られることになります。
ท่าน จะ จับ ดิฉัน ยืน บน เก้าอี้ ติด กับ ท่าน เพื่อ ดิฉัน จะ เช็ด จาน ได้ ขณะ ที่ ท่าน ล้าง จาน และ ท่าน จะ สอน ดิฉัน ให้ ท่อง จํา ข้อ คัมภีร์ ต่าง ๆ และ ร้อง เพลง ราชอาณาจักร หรือ เพลง สวด ตาม ที่ เรา เรียก กัน ใน เวลา นั้น.
そして皿を洗うときはいつも私を隣のいすの上に立たせて皿を拭かせながら,聖句を暗記することや,当時賛美歌と呼ばれていた王国の歌を教えてくれました。
แต่ ละ คน มี หน้า ที่ เก็บ โต๊ะ และ ล้าง จาน ซึ่ง หมาย ความ ว่า พวก เขา จะ ต้อง ไป โยก น้ํา จาก บ่อ และ ต้ม น้ํา ก่อน.
どの子も,テーブルの片づけや皿洗いなどの仕事を与えられています。 それは,水を汲んで来て沸かすことから始まる務めです。
เมียเกลียดข้าเพราะพ่อข้าฆ่าล้างบ้านเธอ
妻 は 私 を 憎 ん で い る なぜ なら 父 が 彼女 の 家族 を 殺 し た から だ
‘บาป ของ คุณ ถูก ลบ ล้าง แล้ว.’”
あなたの『罪悪は除き去られた』のだ」。
แล้ว คุณสไตล์อยู่ใหน?
スタイルズ さん は 今 どこ に ?
ในปีนั้น ผมอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ ในบูทาโร ซึ่งเคยเป็นคุกหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
その後の1年を 私はブタロにある 古い宿舎で過ごしました ルワンダ虐殺の後 収容所として使われていた場所です
ความ หายนะ ต่อ บุคคล, ครอบครัว, และ สังคม ซึ่ง เกิด จาก กิจ ปฏิบัติ เช่น นั้น ทํา ให้ ผล กําไร ทาง การ เงิน ใด ๆ ที่ อาจ ได้ มา นั้น ถูก ลบ ล้าง ไป อย่าง เลี่ยง ไม่ ได้.”
金銭面でどれほどの利得があろうと,そうした慣行ゆえに個人に,家族に,社会にもたらされる害悪は,必ずそれを帳消しにする」。
23 อย่าง ไร ก็ ดี ความ ยุติธรรม ของ พระ ยะโฮวา ไม่ เพียง เรียก ร้อง ให้ มี การ ทําลาย ล้าง คน ชั่ว เท่า นั้น.
23 しかし,エホバの公正は,邪悪な者の滅び以上のものを要求します。
พระองค์ ทรง ทําลาย ล้าง ชาว อะโมรี ที่ น่า กลัว แทน พวก เขา และ ประทาน แผ่นดิน ที่ ดี ให้ พวก เขา.
エホバはイスラエルのために強敵のアモリ人を滅ぼし尽くして,イスラエルに良い土地を与えました。
อะบิซัย หมาย จะ เอา ชีวิต ซิมอี ให้ ได้ แต่ ดาวิด ไม่ ยอม ล้าง แค้น.
と叫びました。 アビシャイはシムイが殺されることを願いましたが,ダビデは復しゅうすることを拒みました。
ลวก ภาชนะ ที่ ใส่ อาหาร ด้วย น้ํา เดือด และ ล้าง มือ ของ คุณ ให้ ทั่ว ก่อน จับ ต้อง อาหาร.
食器は煮沸した水でゆすぎ,食品を扱う前には手をしっかり洗います。
การ ทดสอบ ต่าง ๆ เผย ให้ เห็น ว่า การ ได้ รับ แทเลท ซึ่ง โดย ทั่ว ไป มี สอง ชนิด ใน ปริมาณ สูง “อาจ เป็น เหตุ ให้ เกิด มะเร็ง ใน ตับ และ ไต, และ ทํา ให้ อัณฑะ ฝ่อ.”
2種類の一般的なフタル酸が多量に体内に入ると,「肝臓がんや腎臓がんの原因となり,精巣が萎縮する恐れのある」ことがいろいろな検査で明らかになった。
7 คณะ ปุโรหิต จะ ต้อง ผ่าน กระบวนการ ชําระ ล้าง หรือ กลั่นกรอง ด้วย.
7 祭司団も,清め,つまり精錬の過程を経ることになっていました。
สภาพการณ์ ที่ กําลัง รบกวน มนุษย์ เรา อยู่ นี้ แหละ เป็น พยาน หลักฐาน ชี้ ว่า อีก ไม่ ช้า ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า จะ ชําระ ล้าง แผ่นดิน โลก ให้ สะอาด และ นํา มา ซึ่ง สันติภาพ อัน ถาวร.
人類を非常に悩ませているこうした状態は,それ自体,神の王国が間もなく地上を清めて永続する平和をもたらすことの証拠となっています。
คุณอาจจะทราบ ถ้าคุณให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง กับงานเขียนทางวิทยาศาสตร์ ว่าตอนนี้คุณสามารถเอาเซลล์ของผิวหนังมา และกระตุ้นมันให้กลายเป็นเซลล์ของตับ หรือเซลล์ของหัวใจ หรือเซลล์ของไต หรือเซลล์สมอง สําหรับพวกเราคนไหนก็ได้
科学論文の動向に注意を払っている方なら 皮膚細胞を採取し それを 肝細胞 心筋細胞 腎細胞 脳細胞のいずれにも 変化させることができるとご存知でしょう

タイ語を学びましょう

タイ語การล้างไตの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved