タイ語のการประหยัดพลังงานはどういう意味ですか?

タイ語のการประหยัดพลังงานという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのการประหยัดพลังงานの使用方法について説明しています。

タイ語การประหยัดพลังงานという単語は,省エネルギーを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語การประหยัดพลังงานの意味

省エネルギー

noun

その他の例を見る

เราใช้พลังงาน 10 แคลอรี ในการผลิตอาหาร แต่ละแคลอรีที่เราบริโภคในตะวันตก
1カロリーの食料を生産するのに 10カロリーの燃料を 使用しなければならないのが 現在の西欧諸国の状況です
ดังนั้น เราจึงเสาะหานักลงทุน ซึ่งพวกเขาจะต้องจ่ายเงินเป็นค่ากิจกรรมบางอย่าง และถ้ากิจกรรมเหล่านั้นประสบความสําเร็จ พวกเขาก็จะได้ผลตอบแทนที่มากขึ้น และเมื่อเรามีการฟ้องร้องซ้ําที่ลดน้อยลง ภาครัฐก็สามารถประหยัดเงินได้ และเงินที่ประหยัดไปเหล่านั้น ก็สามารถเอามาจ่ายเป็นผลตอบแทนได้
私たちは投資家を見つけ 投資家は事業活動の 費用を支払います もしそれが成功すれば 良い結果が得られますし 再犯率が減ることで 政府は支出が抑えられ その節約できた分で 成果について 対価を支払います
คุณประหยัด SHIELD อินเทล
シールド の 情報 を 取 っ て い る の か ?
แม้ จะ มี ชื่อ ว่า “โรค ชั้น ประหยัด” แต่ ผู้ โดยสาร ชั้น หนึ่ง ก็ เป็น โรค นี้ ได้ เช่น กัน.
エコノミークラス症候群」と呼ばれているが,ファーストクラスの乗客もこれになることがある。
ถ้าคุณรวมกระแสไฟฟ้า ที่ได้จากแดดและลมทั้งหมด จะเห็นว่ามันชดเชยได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่ง ของพลังงานนิวเคลียร์ที่ลดลงเลย
太陽光と風力から作られた 全てのエネルギーを合わせても 原子力の減少分の半分も 補っていないことがわかります
คุณรู้ว่าพวกเขาใช้เงินไปเท่าไร และพวกเขาก็กล่าวถึงมัน เพราะว่าพวกเขาจะต้องติดต่อ กับรัฐบาลระดับท้องถิ่น เพื่อขอสาธารณูปโภคด้านพลังงาน คุณอาจรู้ว่าพวกเขาทําข้อตกลงอะไรไว้เพื่อซื้อ ฉะนั้นคุณรู้ว่ามันใช้พลังงานมากแค่ไหน
まず支出額です さらに電力供給を受けるには 地元自治体と 契約を結ぶ必要があるため 購入の内容がわかり その結果 — 電力の消費量がわかるのです
การ ดื่ม น้ํา เปล่า ดี ต่อ สุขภาพ มาก กว่า และ ประหยัด กว่า ด้วย.
そのほうが健康によく,節約にもなります。
แล้วเรื่องการสงวนพลังงานล่ะ
では エネルギー温存説はどうでしょう?
ทุกครั้งที่คุณชาร์จไฟฟ้าใส่ในแบตเตอร์รี่ และเอามันออกมาใช้ คุณสูญเสียประมาณร้อยละ 20 ถึง 40 ของพลังงานงานทั้งหมด
一度バッテリーに充電して 後でそれを使うと それだけで20%から40%の エネルギーが失われます
ผลไม้ ที่ สุก เกิน ไป ซึ่ง ตก อยู่ ตาม พื้น เป็น แหล่ง พลังงาน น้ําตาล อัน อุดม สําหรับ พวก มัน.
熟し過ぎて地面に落ちた果物から,チョウは糖分をたっぷりとることができ,それがエネルギー源となります。
การใช้พลังงาน สิ่งมีชีวิตต่างๆ จิบพลังงาน
エネルギー利用 生物はエネルギーをちびちびと使います
ช่วยประหยัดเงิน
お金も節約できます
▪ ถ้า คุณ มี ชัก โครก แบบ กด สอง จังหวะ ให้ ใช้ แบบ กด ครึ่ง เดียว เมื่อ ทํา ได้ นี่ ทํา ให้ ครอบครัว ที่ มี สมาชิก สี่ คน ประหยัด น้ํา ได้ มาก กว่า 36,000 ลิตร ต่อ ปี.
■ 節水型のトイレを使う。 4人家族の場合,年間約2万リットルの水を節約できる。
คุณรู้ไหมว่า พลังงานไฟฟ้าที่ให้ความสว่างในห้องประชุมนี้ เพิ่งจะถูกผลิตขึ้นชั่วครู่นี้เอง
この会場を照らす光の電力は 一瞬前に発電されたものです
มีแหล่งพลังงานต่าง ๆ มากมาย ที่มีอยู่ในดาวเคราะห์ต่าง ๆ
惑星で利用できる エネルギー源には いろいろなものがあります
* ความ คิด สร้าง สรรค์ ของ เขา ช่วย ให้ บริษัท ประหยัด เงิน ได้ มหาศาล ใน ช่วง หก ปี ที่ เขา ทํา งาน ที่ นั่น.
* 入社してから6年の間に様々なアイデアを出し,会社の支出を大幅に削減したのです。
แต่เราสร้างชีวิตที่เราต้องการ แล้วเวลาก็จะประหยัดตัวมันเอง
望みどおりの生活をしていれば おのずと時間は節約されるんです
* ชีวิต ทั้ง มวล บน ลูก โลก ของ เรา ล้วน อาศัย พลังงาน ซึ่ง เกิด จาก ปฏิกิริยา ภาย ใน อะตอม ของ ดวง อาทิตย์.
* 地上のあらゆる生命は,太陽の原子核反応が生み出すエネルギーに依存しています。
ครับ ถ้าเราต้องแก้ปัญหา การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบยั่งยืน มันก็เป็นเหตุเป็นผลที่เราจะมีรถพลังงานไฟฟ้า เป็นวิธีหนึ่งของการเดินทาง
そうであるなら 輸送手段として 電気自動車を選ぶのは 理にかなった ことでしょう
บ้าน พัก มิชชันนารี ที่ เกาะ โทล ใน หมู่ เกาะ ชุก (ตรุก) ตั้ง อยู่ บน เกาะ แบบ นั้น และ พวก มิชชันนารี ที่ นั่น อาศัย แผง รับ พลังงาน แสง อาทิตย์ เพื่อ จะ มี ไฟฟ้า ใช้ เพียง สอง สาม ชั่วโมง ใน แต่ ละ วัน.
チュウック(トラック諸島)に含まれるトールの宣教者の家もそのような孤島にあり,宣教者たちは毎日わずか数時間電気を使うために太陽電池に頼っています。
มันขึ้นอยู่กับแนวคิด ที่เราเหนี่ยวนําสายพันธุ์อื่น ๆ ให้ได้ดังใจเรา และนั่นแหละ เราเป็นผู้ควบคุม และเราสร้างโรงงานเหล่านี้ และเรามีการป้อนเทคโนโลยีเหล่านี้ และเราได้อาหารออกมา หรือพลังงาน หรืออะไรก็ตามที่เราต้องการ
他の種を利用するという概念に基づいています 私達が主権者であり 私達が工場を作ります これらの技術を取り入れて 食品を生産し 燃料や 望むものは何でも作り出します
เป็นหนึ่งในตึกที่ประหยัดพลังงานที่สุดในโลก สุดยอดมากๆนะครับ
世界でも最もグリーンな建物のひとつです
เรา ยัง คง เป็น ทาส ของ พระ ยะโฮวา และ พระองค์ ปล่อย ให้ เรา ตัดสิน ใจ เอง ว่า จะ ใช้ เวลา, พลังงาน, ความ สามารถ พิเศษ, และ ทรัพย์ สิน อื่น ๆ ของ เรา อย่าง ไร ให้ ดี ที่ สุด.
わたしたちは常にエホバの奴隷ですが,自分の時間,体力,才能などをどうしたら最大限に活用できるかの判断を神はわたしたちに任せておられます。
จากนั้นอีกหกปีครึ่ง นักวิจัยหนึ่งร้อยแปดสิบคน ได้พัฒนาสิ่งอัศจรรย์ต่าง ๆ ในห้องทดลอง และผมจะแสดงของสามอย่างในบรรดาเหล่านั้นในวันนี้ เพื่อที่เราจะได้หยุดเผาโลกของเรา และหันมา สร้างพลังงานทั้งหมดที่เราต้องการ ณ ที่ที่เราอยู่ โดยสะอาด ปลอดภัย และประหยัด
6年半にわたる 180名の研究者の努力の結果 研究所は数々の 驚くような開発をしました 今日はそのうちの三つを紹介します 地球の資源を使い尽くすのを止め 代わりに 必要なエネルギーの全てが その場で 安全かつクリーンに低コストで賄えます
ผู้คน พลังงาน เชื่อมต่อกัน ร่วมมือกัน
人やエネルギー ノリを作り チームを編成することです

タイ語を学びましょう

タイ語การประหยัดพลังงานの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved