タイ語のขาวはどういう意味ですか?

タイ語のขาวという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのขาวの使用方法について説明しています。

タイ語ขาวという単語は,白い, しろい, shiroiを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ขาวの意味

白い

adjective

เมฆขาวนั้นได้เคลื่อนตัวเข้ามาและในตอนนี้ดูคล้ายกับกลุ่มของจุดเล็ก ๆ ที่แผ่ไกลออกไปทางตะวันตก.
例の白い雲は近づいて来て,西のかなたにある,無数の点の集まりのように見えます。

しろい

adjective (白色である様子)

shiroi

adjective

その他の例を見る

รัฐบาล เหล่า นี้ จะ ถูก ขจัด ออก ไป อย่าง เด็ดขาด โดย ผู้ ขี่ ม้า ขาว ซึ่ง พิชิต ศัตรู ทั้ง สิ้น.
それらの政府は,すべてを征服する白い馬の乗り手によって最終的に取り除かれてしまいます。(
เด็ก มัก จะ คิด แบบ รูปธรรม ตาม ที่ มอง เห็น เท่า นั้น เช่น ขาว ก็ คือ ขาว ดํา ก็ คือ ดํา.
子どもは何事もただ正しいか間違いかのどちらかで考えようとします。
ชาย ผิว ขาว สอง คน กับ ชาย ผิว ดํา คน หนึ่ง มา หา ฉัน พวก เขา กําลัง หา ที่ พัก ค้าง คืน.
二人の白人と一人の黒人が一夜の宿を探して私のところにやってきたのです。
เขา อาจ หัวเราะ เยาะ ลูก และ บอก ว่า ลูก ขี้ขลาด ตา ขาว.
あなたをあざけって,こわいんだろう,というかもしれません。
บาง ครั้ง พวก ผู้ ชาย ผิว ขาว—มัก เป็น ตอน เมา—จะ ส่าย ตา หา ผู้ หญิง เม็กซิโก ซึ่ง หลาย คน ถือ ว่า เป็น พวก ที่ ไม่ มี ศีลธรรม มา แต่ กําเนิด.
時々,白人の男は,たいてい酔った上で,メキシコ人の女を求めました。 多くの白人はメキシコ人女性を生来不道徳な人間だと考えていたのです。
หนังสือ ปก ขาว เชื่อม โยง กิจวัตร แบบ ไม่ กระฉับกระเฉง ของ เด็ก ใน บ้าน กับ ความ สามารถ ที่ มี ขีด จํากัด ใน การ สมาคม กับ คน อื่น ๆ รวม ทั้ง ครอบครัว ของ เขา และ ขาด การ ร่วม ใน กิจกรรม ของ ชุมชน.
白書は,子供たちの室内での受動的な遊びを,家族を含め他の人と付き合っていく能力が限られていること,および子供たちが地域社会の行事に参加しないことと関連づけている。
เมื่อ เรา เข้า นอน ใน คืน นั้น ที่ มา ถึง อังกฤษ เรา คุย กัน ด้วย ความ ตื่นเต้น ใน เรื่อง ของ เรา คน แอฟริกัน ได้ รับ การ ต้อนรับ อย่าง เอื้อ อารี มาก เพียง ไร จาก คน ผิว ขาว.
英国に着いた日の夜,床に就いた時,興奮した私たちは,アフリカ人なのに白人から非常に手厚いもてなしを受けたことについて語り合いました。
ก่อน หน้า นั้น ที่ กิจการ 1:10 มี การ พูด ถึง ทูตสวรรค์ ทาง อ้อม ว่า เป็น ‘ชาย สวม เสื้อ ขาว.’
これより前の使徒 1章10節は,『白い衣を着た人』という表現でみ使いに暗に言及しています。
มันคือใช่หรือไม่ใช่ มันคือขาวหรือดํา
YesかNo か黒なのです
บางส่วนใช้มือของคนขาวถือการ์ด บางส่วนให้คนดําถือ
白人がカードを持つ写真と 黒人がカードを持つ写真です
เพื่อ เป็น ตัว อย่าง กล้วยไม้ ใน ที่ ลุ่ม ชื้น แฉะ อย่าง เช่น แดกทิโลไรซา อินคาร์นาตา เจริญ เติบโต ใน ที่ ที่ น้ํา ใต้ ดิน มี ปูน ขาว เพียง พอ เท่า นั้น.
例えば,ダクチロリザ インカルナタのような湿地のランは,心土の水に十分の石灰が含まれる所にだけ生育します。
เซลล์ เม็ด เลือด ขาว ชนิด อื่น ๆ ถูก เรียก ว่า ฟาโกไซต์ หรือ “เซลล์ กลืน กิน.”
さらに,食細胞と呼ばれる白血球もあります。
เมื่อ รวม กัน แล้ว ดวง อาทิตย์ จึง มี สี ขาว เมื่อ ดู จาก อวกาศ.
結果として,宇宙では白く見えます。
อย่าง ไร ก็ ตาม ดอก ที่ สมบูรณ์ ดี จะ มี ขนาด ใหญ่, ขาว, และ หอม.
しかし,元気な時の花は,大きくて白く,良い香りがします。
การ ที่ พระ เยซู ให้ “หิน กลม เล็ก สี ขาว” แก่ คริสเตียน ผู้ ถูก เจิม ที่ มี ชัย ชนะ แสดง ว่า พระองค์ ถือ ว่า พวก เขา สุจริต, บริสุทธิ์, และ สะอาด.
征服を遂げる油そそがれたクリスチャンにイエスが「白い小石」を与えることは,彼らが潔白で,汚れがなく,清いという判決が下されるということです。
“พวก เขา ได้ ชําระ เสื้อ ยาว ของ เขา และ ทํา ให้ ขาว ใน พระ โลหิต ของ พระ เมษโปดก.”
彼らは自分の長い衣を子羊の血で洗って白くし」ました。
เกาะ ต่าง ๆ ซึ่ง มี รูป ร่าง ขรุขระ มี บ้าน หลัง เล็ก ๆ สี ขาว สะท้อน กับ แสง แดด ตั้ง อยู่ ประปราย เป็น แรง บันดาล ใจ ให้ กวี คน หนึ่ง เปรียบ เกาะ เหล่า นั้น เสมือน “ฝูง ม้า หิน ที่ มี แผง คอ สะบัด พลิ้ว.”
日ざしを浴びて光る,白い小さな家々が点在する島々,その起伏の多い輪郭を見た,ある詩人は感動して,その島々を「豊かなたてがみのある石の馬」になぞらえました。
หินขาวจะกลายเป็นอูริมและทูมมิมแก่ทุกคนที่ได้รับศิลาก้อนหนึ่ง, คพ. ๑๓๐:๖–๑๑.
* 神 が 住んで おられる 所 は,一つ の 雄大 な「ウリム と トンミム」で ある, 教義 130:6-11.
ใช้ น้ํามัน พืช และ เนย เทียม เหลว แทน ไขมัน สัตว์, เนย ขาว, หรือ เนย ใส ที่ ใช้ กัน ทั่ว ไป ใน อินเดีย.
動物性脂肪,固形のショートニング,あるいはインドで一般に使われているギーという澄ましバターの代わりに,植物油やソフト・マーガリンを使ってください。
ถึง แม้ ข้อ คัมภีร์ เหล่า นี้ ไม่ ได้ เป็น คํา แถลง ทาง การ แพทย์ พยาน ฯ ถือ ว่า ข้อ คัมภีร์ เหล่า นี้ ห้าม ไม่ ให้ รับ การ ถ่าย เลือด เม็ด เลือด แดง เข้มข้น และ พลาสมา (น้ํา เลือด) รวม ทั้ง เม็ด เลือด ขาว และ เกล็ด เลือด ด้วย.
これらの章句は医学的な用語を用いて記されてはいませんが,証人たちはこれらの句により,全血,分離赤血球,血漿などの輸血,また白血球や血小板の投与は認められていないと考えています。
แต่ เนื้อ สี ขาว ที่ มี รส เปรี้ยว และ มี กลิ่น หอม ของ มัน สามารถ นํา มา ทํา เชอร์เบต และ ของ หวาน อื่น ๆ ได้ ดี มาก.
しかし,香り高く酸味のある白い果肉は,シャーベットや他のデザートを作るのにうってつけです。
โอ้ ดีแลน ซิมคอร์ เม็ดเลือดขาวนับได้แค่ 19
ああ それ と ディラン ・ シムコ の 血球 数 が 19 で す
เมื่อ ทั้ง คู่ จวน จะ ขึ้น ถึง ผิว น้ํา ฉลาม ขาว ขนาด ใหญ่ ตัว หนึ่ง พุ่ง เข้า หา ผู้ หญิง.
二人が水面に出ようとしたその時,ホオジロザメが女性のほうに突進してきました。
อีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจ ถึงแม้ว่ามันจะต้องการความช่วยเหลือบางอย่าง ก็คือ แรดขาวทางเหนือ (northern white rhinoceros)
次も興味深いですが 更なる支援が必要です シロサイの例です
ดัง นั้น ช่าง เหมาะ สัก เพียง ไร ที่ อัครสาวก โยฮัน เห็น ชน ฝูง ใหญ่ สวม เสื้อ ยาว สี ขาว ขณะ นมัสการ ที่ ลาน พระ วิหาร ฝ่าย วิญญาณ!
ですから,大群衆が清らかな白い衣を着て,霊的神殿の中庭で崇拝するのを使徒ヨハネが見たことは,何と適切なのでしょう。(

タイ語を学びましょう

タイ語ขาวの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved