タイ語のมองซิเออร์はどういう意味ですか?

タイ語のมองซิเออร์という単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのมองซิเออร์の使用方法について説明しています。

タイ語มองซิเออร์という単語は,ムッシューを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語มองซิเออร์の意味

ムッシュー

noun

その他の例を見る

ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
私は、このことを世界のいろいろな問題に当てはめたいと言いたいのです 学校をドロップアウトする生徒の率を減らし、 薬物依存と闘い、十代の健康を増進し、 時間の暗喩で退役軍人のPTSDを治療し、―奇跡的に回復します― 持続可能性と自然保護を促進し、 身体リハビリテーションの50%の脱落率を減らし、 自殺テロ集団に対しもっと現在に目を向けさせたり 時間的展望の衝突で起きる家族の争いを変えたいのです
ถ้าทําได้ มันจะช่วยให้คนอื่นๆ มองเธอแบบนั้นด้วย
そうすれば その他の人たちも 同じように見てくれるようになります
ตัว อย่าง เช่น ก่อน พระองค์ จะ ปลุก ลาซะโร ให้ เป็น ขึ้น จาก ตาย “พระ เยซู ก็ แหงน พระ พักตร์ มอง ท้องฟ้า ทูล ว่า ‘ข้า แต่ พระ บิดา ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ ที่ ทรง ฟัง คํา ทูล ของ ข้าพเจ้า.
例えば,ラザロを復活させる前に,『目を天のほうに向けて,こう言いました。「 父よ,わたしの願いを聞いてくださったことを感謝いたします。
208 มนุษย์ มี สิ่ง ที่ มอง ไม่ เห็น และ เป็น อมตะ อยู่ ใน ตัว จริง ๆ ไหม?
「魂」と「霊」― これらは実際に何を意味するか
พวก เขา มอง ว่า เป็น สัตว์ ที่ ขี้อาย เอา มาก ๆ ซึ่ง พยายาม หลบ หลีก คน ให้ มาก เท่า ที่ จะ เป็น ได้.
大の恥ずかしがり屋で,できるだけ人間を避けようとする動物だと彼らは考えているのです。
สิ่ง ที่ ไม่ อาจ มอง ข้าม ได้ คือ คุณค่า ของ การ มี อารมณ์ ขัน เพื่อ จะ รับมือ กับ ความ เครียด.
見過ごすべきでないのは,ストレス対処におけるユーモアの価値です。
บทความ ที่ สอง พิจารณา ว่า การ ให้ ตา มอง ที่ สิ่ง เดียว เสมอ การ พยายาม บรรลุ เป้าหมาย ฝ่าย วิญญาณ และ การ นมัสการ ประจํา ครอบครัว ตอน เย็น เป็น ประจํา สําคัญ อย่าง ไร ใน การ ช่วย ให้ ทั้ง ครอบครัว เข้มแข็ง ฝ่าย วิญญาณ.
二つ目の記事は,純一な目を保つこと,霊的な目標を追い求めること,晩の家族の崇拝を大切な習慣とすることが,家族全体の霊的福祉に不可欠であることを考えます。
เรา ต้อง มอง ว่า “ความ รู้ ของ พระเจ้า” เป็น เหมือน กับ “เงิน” และ “ทรัพย์ ที่ ซ่อน อยู่.”
まさに神についての知識」を「銀」のように,「隠された宝」のように見る必要があるのです。
เด็ก มัก จะ คิด แบบ รูปธรรม ตาม ที่ มอง เห็น เท่า นั้น เช่น ขาว ก็ คือ ขาว ดํา ก็ คือ ดํา.
子どもは何事もただ正しいか間違いかのどちらかで考えようとします。
เพราะเวลาที่เราถ่ายรูปนั้น ความคิดเราก็เปลี่ยนไป และลูกสาวผมก็โตขึ้นเรื่อยๆ และผมสามารถมองเห็นชีวิตคน ผ่านสายตาของลูกสาวผม และการโต้ตอบของเธอต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ
同じ写真を 撮っていても 私たちの ものの見方は 変わっていきます 娘は新たな節目を いくつも迎え 私は娘の目を通して ものを見るようになりました 娘が周りと どう関わり どんな見方をするか 分かるようになりました
ด้วย เหตุ นี้ คํา เตือน จาก สุภาษิต โบราณ ข้อ หนึ่ง จึง เหมาะ สม ที่ ว่า “คน โง่ เชื่อ คํา บอก เล่า ทุก คํา; แต่ คน ฉลาด ย่อม มอง ดู ทาง เดิน ของ เขา ด้วย ความ ระวัง.”
それで古代の箴言の次のような警告はふさわしいものです。「 経験のない者はすべての言葉を信じ,明敏な者は自分の歩みを考慮する」。(
ไม่ ว่า ผม จะ มอง ไป ทาง ไหน ก็ เห็น แต่ ความ อยุติธรรม และ ความ ไม่ เสมอ ภาค.
どこを見ても不公正や不平等が目につきました。
“คน ฉลาด มอง เห็น ภัย แล้ว หนี ไป ซ่อน ตัว แต่ คน โง่ เดิน เซ่อ ไป และ ก็ เป็น อันตราย.”—สุภาษิต 22:3; 13:20.
「明敏な者は,災難を見て身を隠す。 しかし経験の足りない者はそばを通って,必ず刑罰を受ける」― 箴 22:3; 13:20,新。
ไม่ ว่า จะ มี การ เสนอ เรื่อง อะไร หรือ จาก มุม มอง ไหน แนว คิด หลัก คือ ว่า โทรทัศน์ มี ไว้ เพื่อ ความ บันเทิง และ ความ เพลิดเพลิน ของ เรา.”
......何が描写されようと,あるいはどのような観点から描写されようと,それは人を楽しませ喜ばせるためにあるということが大前提となっている」。
ขณะ ที่ เรา เดิน เข้า ไป ใน ป่า ท่ามกลาง การ ประสาน เสียง ร้อง เพลง ของ นก และ เสียง ร้อง ของ ลิง เรา รู้สึก ทึ่ง เมื่อ มอง เห็น ต้น ไม้ โบราณ ซึ่ง มี ลํา ต้น ขนาด มหึมา สูง ถึง 60 เมตร.
鳥のさえずりとサルの鳴き声が響き渡るのを聞きながら森の中を歩き,高さが60メートルもある古い大木が何本もそびえているのを目にすると圧倒されるような思いがします。
การ ศึกษา คัมภีร์ ไบเบิล เปิด ตา ผม ให้ มอง เห็น ความ จริง หลาย เรื่อง ซึ่ง เป็น แรง กระตุ้น ที่ ทรง พลัง.
研究によって,多くの力強い真理に目を開かれ,意欲が湧いてきました。
มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้เด็กๆ เป็นกลุ่มๆ สามารถนั่งและมองเห็นจอ เชื่อมต่อด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ここの設備を使えば 子どもたちが大きな画面の前に座って 高速でネットを利用でき もちろんグループで利用します
น่า เสียดาย พวก เขา มอง ดู พวก พยาน ฯ ว่า เป็น ภัย คุกคาม และ พวก พยาน ฯ หลาย คน จึง ถูก จํา คุก.
残念なことに,エホバの証人は脅威とみなされ,多くの人が投獄されました。
การ ชักจูง ผู้ อื่น ให้ เปลี่ยน ศาสนา ได้ กลาย มา ถูก มอง อย่าง ไร?
それはどのようにみなされるようになっていますか。
พระ เยซู ตรัส ดัง นี้: “ทุก คน ที่ มอง ผู้ หญิง อย่าง ไม่ วาง ตา จน เกิด ความ กําหนัด ใน หญิง นั้น ก็ ได้ เล่นชู้ ใน ใจ กับ นาง แล้ว.”
イエスもこう言われました。「 女を見つづけてこれに情欲を抱く者はみな,すでに心の中でその女と姦淫を犯したのです」。(
ผมอายุ 26 ผมจําได้ว่าการนั่งอยู่ตรงนั้น มองลงไปยังเลื่อนของผม สกีของผมพร้อมแล้ว
旅を満喫する余裕はありません ヘリからそりを見下ろしていました
อีก หน่อย จะ ไม่ มี คน ชั่ว เลย ถึง จะ มอง หา ใน ที่ ที่ พวก เขา เคย อยู่ คุณ ก็ จะ ไม่ เจอ พวก เขา—สด.
ほんのもう少しすれば,邪悪な者はいなくなる。 あなたは必ずその場所に注意を向けるが,彼はいない。(
ขณะ เดียว กัน กับ ที่ ยาโคบ แสดง ความ สนใจ ใน สิ่ง ฝ่าย วิญญาณ และ ความ เชื่อ ศรัทธา ใน คํา ทรง สัญญา ของ พระเจ้า นั้น เอซาว แสดง ให้ เห็น ถึง การ มี ใจ โอนเอียง ไป ใน สิ่ง ซึ่ง เป็น ตัว ตน มอง เห็น ได้ ด้วย ตา และ การ ไม่ มี ความ หยั่ง รู้ ค่า แห่ง สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ต่าง ๆ.—เฮ็บราย 11:21; 12:16, 17.
ヤコブは神の約束に対する霊的な関心と信仰を示しましたが,エサウは物質中心的な性向と,神聖な物事に対する認識の不足をはっきり示しました。 ―ヘブライ 11:21; 12:16,17。
จาก นั้น ผู้ ดู แล เดิน ทาง ก็ บอก ว่า มี คํา โกหก ของ ซาตาน อีก อย่าง หนึ่ง ที่ เรา มัก จะ มอง กัน ไม่ ค่อย ออก เหมือน อย่าง คํา โกหก ที่ กล่าว มา.
そこで,旅行する長老は,サタンの偽りがもう一つあり,たいていの場合それとは見抜かれていないと言います。
แต่ หลาย คน ก็ มอง แบบ ที่ ไม่ แน่ ใจ นัก.
とはいえ,将来の展望に関してもっと慎重な態度を取る人も少なくありません。

タイ語を学びましょう

タイ語มองซิเออร์の意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved