タイ語のมหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินはどういう意味ですか?

タイ語のมหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのมหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินの使用方法について説明しています。

タイ語มหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินという単語は,ベルリン芸術大学を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語มหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินの意味

ベルリン芸術大学

その他の例を見る

ใน ปี 1948 จอห์น เรเวน อาจารย์ ด้าน วรรณกรรม กรีซ และ โรม แห่ง มหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ และ นัก พฤกษศาสตร์ สมัคร เล่น ผู้ กระตือรือร้น รับ คํา ท้า ให้ ไป ตรวจ สอบ.
1948年,ケンブリッジ大学の古典の指導教官であり,熱心なアマチュア植物学者でもあるジョン・レイブンが,調査に乗り出しました。
เพราะพอคิดถึงความเป็นนามธรรม การแสดงสด เป็นศิลปะ ที่ขึ้นกับเวลา
実体がないという点を考えると パフォーマンスは 時間に基づくアートです
เดี๋ยว นี้ เรา มี ส่วน ร่วม ใน การ เปลี่ยน แปลง ครั้ง ใหญ่ ใน ความ คิด ด้าน ศาสนา แต่ ใน ศตวรรษ ที่ 21 คริสตจักร จะ อยู่ โดย ปราศจาก พระเจ้า ตาม ความหมาย ที่ สืบ ทอด กัน มา” บาทหลวง อาวุโส ประจํา มหาวิทยาลัย ที่ อังกฤษ ได้ ชี้ แจง ดัง กล่าว.
しかし21世紀には,伝統的な意味での神は教会からいなくなるだろう」と,英国のある大学付き古参司祭は述べました。
บทความ เหล่า นี้ จะ เตือน ใจ คุณ ว่า เหตุ ใด คุณ จึง ต้อง มี ความ กระตือรือร้น, แสดง ให้ เห็น วิธี ที่ คุณ จะ ปรับ ปรุง “ศิลปะ ใน การ สอน,” และ หนุน ใจ คุณ โดย แสดง ให้ เห็น ว่า ยัง มี อีก หลาย คน ที่ ตอบรับ งาน ประกาศ.
熱心である必要性を思い起こさせ,「教えの術」を改善する方法を説明し,励みになる点として,宣べ伝える業にこたえ応じる人が今も大勢いることを示します。
ก่อนอื่นเลย มาดูกันดีกว่าว่า อะไรคือ ศิลปะแสดงสด
まず最初に パフォーマンスとは何か 説明しましょう
แล้วผมก็เริ่มลงเรียนวิชาศิลปะ และผมค้นพบวิธีสร้างประติมากรรม ที่ผูกโยงความชอบที่จะทําในสิ่งที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงมากๆด้วยการใช้มือ กับตรรกะการดําเนินไปในรูปแบบแตกต่างหลากหลายของพลังงานในระบบ
それで、芸術の授業を受けるようになり 彫刻を作るようになり それが、手を使って非常に正確に作業することと システムを経由したいろいろな種類の論理的なエネルギーの流れを結びつけました
ดังนั้น ถ้าสิ่งนี่ประเสริฐขนาดนี้ มหาวิทยาลัยจะตกยุคไปแล้วหรือ?
これがそんなに素晴らしいものなら 大学は陳腐化するのでしょうか?
โทนี พอว์สัน นัก ชีววิทยา เกี่ยว กับ เซลล์ แห่ง มหาวิทยาลัย โทรอนโต ใน มณฑล ออนแทรีโอ อธิบาย ว่า “วิธี สื่อสาร ภาย ใน เซลล์ มี หลาย เส้น ทาง ไม่ ใช่ ทาง เดียว และ มี ความ ซับซ้อน อย่าง ยิ่ง” ซึ่ง ทํา ให้ กระบวนการ ทั้ง หมด ซับซ้อน กว่า ที่ เคย คิด กัน ไว้ มาก.
カナダ,オンタリオ州トロント大学の細胞生物学者トニー・ポーソンによると,「細胞内の信号情報は,別々の単純な経路ではなく情報ネットワークを通じて組織的に伝えられており」,かつて考えられていたよりも「はるかに複雑な」仕組みになっています。
ถ้า คุณ เห็น ภาพ วาด ของ เขา สัก ชิ้น คุณ ก็ คง จะ เห็น ด้วย กับ นัก ประวัติศาสตร์ ด้าน ศิลปะ ซึ่ง เรียก เขา ว่า “จิตรกร ฝีมือ เยี่ยม ที่ หา ใคร เทียบ ไม่ ได้.”
彼の傑作の原物を見たことがないとしても,ある美術史家の言葉どおり,このイタリアの天才は「卓越した比類なき芸術家」だ,と思われるに違いありません。
ถ้า คุณ มี สิทธิ พิเศษ ได้ นํา การ ศึกษา พระ คัมภีร์ ที่ บ้าน คุณ คาด หมาย ข้อ ท้าทาย ได้ เลย ซึ่ง จะ ต้อง ใช้ ศิลปะ การ โน้ม น้าว ใจ.
もしあなたが家庭聖書研究を司会する特権にあずかっておられるなら,説得術を要する難問を予期しておくとよいかもしれません。
หลาย ปี มา แล้ว นัก ประวัติศาสตร์ คริสต์ จักร คน หนึ่ง ทํา การ ค้นคว้า สําหรับ คํา บรรยาย ใน มหาวิทยาลัย เรื่อง นรก และ เขา ได้ ตรวจ ดู ดรรชนี ของ วารสาร ทาง ด้าน การ ศึกษา หลาย เล่ม.
数年前のこと,ある教会史研究家は,大学で行なう地獄に関する講義の準備として,数種類の学術雑誌の記事索引を調べました。
ผม จึง ไป รับ หนังสือ จาก ฟาก ตะวัน ตก ของ เบอร์ลิน ซึ่ง ที่ นั่น สรรพหนังสือ ของ เรา ไม่ ถูก สั่ง ห้าม แล้ว ขน ข้าม ชายแดน.
運び役だった私は,エホバの証人の文書に禁令の課されていないベルリンの西部地区で文書を受け取り,国境を越えて国内に持ち込みました。
นับ ว่า ฉลาด สุขุม เพียง ไร ที่ เรา จะ ใช้ วิธี ที่ มี ศิลปะ คล้าย ๆ กัน เมื่อ เรา ติด ต่อ เกี่ยว ข้อง กับ คน อื่น!
わたしたちが人と接する際に,同様の巧みな方法を用いるのは,たいへん賢明なことです。
12:36, 37) ดัง นั้น พี่ น้อง ชาย ที่ มี คุณวุฒิ เป็น ผู้ ปกครอง ต้อง เป็น ที่ รู้ จัก ว่า “ยึด มั่น กับ คํา สัตย์ จริง เกี่ยว ด้วย ศิลปะ แห่ง การ สั่ง สอน ของ เขา.”—ติโต 1:9, ล. ม.
マタ 12:36,37)ですから,長老としての資格にかなう兄弟は,「自分の教えの術に関して信ずべき言葉を堅く守る」人として知られていなければなりません。 ―テト 1:9。
แทน ที่ จะ เพียง แต่ พิจารณา เนื้อหา ใน ระหว่าง การ ศึกษา กับ ครอบครัว บิดา มารดา ที่ ฉลาด สุขุม ใช้ ศิลปะ แห่ง การ สอน.
賢明な親は,家族研究でただ資料を取り上げるだけでなく,教えの術を用います。(
ศิลปะแห่งการเล่าเรื่องนั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนไป
語りの美学は変わっていません
เนื่อง ด้วย มี ไวรัส ต่าง ๆ กัน มาก กว่า 200 ชนิด ซึ่ง ทํา ให้ เป็น ไข้หวัด ศาสตราจารย์ รอนัลด์ เอคเคิลส์ ผู้ อํานวย การ ศูนย์ ดัง กล่าว ที่ มหาวิทยาลัย เวลส์ เมือง คาร์ดิฟฟ์ ให้ ความ เห็น ว่า การ พยายาม ค้น หา การ รักษา สัก อย่าง สําหรับ ไข้หวัด เป็น “เหมือน การ พยายาม รักษา โรค หัด, โรค อีสุกอีใส, คางทูม และ หัด เยอรมัน พร้อม ๆ กัน.
風邪の原因となる200以上の種類のウイルスがある中で,風邪の一つの治療法を見つけようとすることは,「はしか,水ぼうそう,おたふく風邪,風疹を一度に治そうとするようなものだ」と,カーディフのウェールズ大学にある同センターの責任者ロナルド・エクルズ教授は述べた。「
หนังสือ ศิลปะ แห่ง การ แสดง ความ เสียใจ (ภาษา อังกฤษ) กล่าว ว่า “ผู้ โศก เศร้า จํา ต้อง ยอม ให้ ความ เจ็บ ปวด และ ความ ทุกข์ อัน รวดร้าว เกิด ขึ้น.
慰めの言葉をかける技術」という本はこう述べています。「 遺族は,心痛や苦悩を感じる必要がある。
เฮนรี มอร์เกเนา ศาสตราจารย์ ด้าน ฟิสิกส์ ประจํา มหาวิทยาลัย เยล บอก ว่า เขา มั่น ใจ ว่า พระเจ้า เป็น ผู้ ออก แบบ กฎ ธรรมชาติ และ เสริม ว่า “พระเจ้า ทรง สร้าง เอกภพ จาก ความ ว่าง เปล่า ด้วย ปฏิบัติการ อย่าง หนึ่ง ซึ่ง ทํา ให้ เวลา ถือ กําเนิด ขึ้น มา ด้วย.”
エール大学の物理学教授ヘンリー・マーガノーは,自然の法則は神によって創始されたことを確信していると述べ,こう付け加えました。「 神は無から宇宙を創り出し,その行為を通して時間をも存在させた」。
จง คิด ถึง ความ หลาย หลาก ใน ด้าน อาหาร, เครื่อง นุ่งห่ม, ดนตรี, ศิลปะ, และ ที่ อยู่ อาศัย ที่ มี ตลอด ทั่ว ลูก โลก.
世界中の様々な種類の食物,衣服,音楽,美術,住まいのことを考えてみてください。
มันมหัศจรรย์เพราะมันคือศิลปะ
それは 建築が芸術だからです
หลัง จาก แวะ เยี่ยม คุณ พ่อ คุณ แม่ แล้ว ผม ได้ เข้า ศึกษา ใน มหาวิทยาลัย มอนตานา.
まず両親を訪ね,その後モンタナ大学に入りました。
ดังนั้น บางทีเราควรจะลดเวลาในมหาวิทยาลัย ที่ใช้เพื่อเติมปัญญาของนักเรียนด้วยเนื้อหา โดยการเลกเชอร์ใส่นักเรียน และเพิ่มการจุดประกาย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และทักษะการแก้ปัญหา โดยคุยกับนักเรียนจริงๆ
大学は学生の頭に講義内容を 詰め込もうとするのではなく 実際の対話を通じて 彼らのクリエイティビティや 想像力や問題解決能力を 焚き付けることに もっと時間を費やすべきでしょう
ศิลปะสามารถสร้างการเปรียบเทียบ
アートは比喩となります
การศึกษาได้แสดงให้เห็นว่า ศิลปะส่งผลต่ออารมณ์ของเรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการรายงานข่าวที่น่ากลัว
そして多くの研究が示すのは 不安をあおるニュースよりも 芸術の方が効果的に感情へ 訴えかけるという事実です

タイ語を学びましょう

タイ語มหาวิทยาลัยศิลปะเบอร์ลินの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved