タイ語のงบประมาณครอบครัวはどういう意味ですか?

タイ語のงบประมาณครอบครัวという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのงบประมาณครอบครัวの使用方法について説明しています。

タイ語งบประมาณครอบครัวという単語は,家計を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語งบประมาณครอบครัวの意味

家計

noun

その他の例を見る

ไม่ ว่า พวก เขา จะ มา จาก เชื้อ สาย กษัตริย์ หรือ ไม่ นับ ว่า มี เหตุ ผล ที่ จะ คิด ว่า อย่าง น้อย พวก เขา มา จาก ครอบครัว ที่ สําคัญ และ มี อิทธิพล อยู่ บ้าง.
王統の者だったかどうかは別にしても,少なくともある程度重んじられた影響力のある家柄の出であったと考えるのは,道理にかなっています。
๒๑ และพระองค์เสด็จมาในโลกเพื่อพระองค์จะทรงช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รอดกหากพวกเขาจะสดับฟังสุรเสียงของพระองค์; เพราะดูเถิด, พระองค์ทรงทนรับความเจ็บปวดของมนุษย์ทั้งปวง, แท้จริงแล้ว, ความเจ็บปวดขของชาวโลกที่มีชีวิตทุกคน, ทั้งชาย, หญิง, และเด็ก, ที่เป็นของครอบครัวอาดัมค.
21 神 かみ は、 神 かみ の 声 こえ に 聞 き き 従 したが う すべて の 人 ひと を 1 救 すく う ため に、この 世 よ に 来 こ られる。 見 み よ、 神 かみ は すべて の 人 ひと の 苦 く 痛 つう 、まことに 男 おとこ 、 女 おんな 、 子 こ 供 ども の 区 く 別 べつ なく、2 アダム の 家 か 族 ぞく に 属 ぞく する、 生 い ける もの すべて の 3 苦 く 痛 つう を 受 う けられる。
หนังสือ เคล็ดลับ สําหรับ ความ สุข ใน ครอบครัว* หน้า 106-107 ให้ ข้อ สังเกต ที่ มี ประโยชน์ ดัง นี้:
幸せな家庭を築く秘訣」という本*の106,107ページには,以下のような有益な情報が載せられています。
ทุกครั้งที่คุณซื้อสินค้าจากบัญชีก็จะเห็นข้อความแจ้งว่าคุณใช้จ่ายเกือบเต็มงบประมาณหรือเกินงบประมาณไปแล้ว
お使いのアカウントでアイテムを購入するたびに、予算に近づいている、または予算を超えていることをお知らせするメッセージが表示されます。
แน่นอน ใช่ ว่า หนุ่ม สาว ทุก คน ซึ่ง พยายาม ทํา ให้ พระ ยะโฮวา พอ พระทัย นั้น มี สภาพ แวด ล้อม ใน ครอบครัว ดี เลิศ.
もちろん,エホバを喜ばせようとする若い人の家庭環境が,いつも理想的というわけではありません。
หากครอบครัวเป็นสุข หมู่บ้านก็เป็นสุข และแล้วทั้งประเทศก็จะเป็นสุข
家族が繁栄すれば 村も繁栄し 結果として国全体が繁栄するでしょう
ยก ตัว อย่าง ความ ต้องการ ที่ อยาก แสดง ว่า ตน เอง ไม่ ใช่ เด็ก อีก ต่อ ไป อาจ กระตุ้น คุณ ให้ ปฏิเสธ ค่า นิยม ดี ๆ ที่ คุณ ได้ รับ การ สอน จาก ครอบครัว.
たとえば,一人前になりたいという気持ちが強いと,家庭で教えられてきた健全な価値規準に逆らうようになるかもしれません。
ใน การ เยี่ยม ครั้ง ต่อ ไป ครอบครัว นั้น กับ ทั้ง มิตร สหาย และ เพื่อน บ้าน เตรียม พร้อม สําหรับ การ ศึกษา พระ คัมภีร์!
次の訪問では,家族だけでなく,友人たちや近所の人たちも聖書研究を待ち兼ねていました。
แม้ จะ เผชิญ การ ต่อ ต้าน ใน ตอน แรก จาก ครอบครัว เธอ ก็ ก้าว หน้า ถึง ขั้น รับ บัพติสมา.
初めのうちは家族から反対されましたが,バプテスマを受けるまでに進歩しました。
ยิ่ง กว่า นั้น แม้ แต่ เมื่อ สมาชิก ครอบครัว คิด ว่า อาการ ของ ผู้ ป่วย เป็น เรื่อง ร้ายแรง แต่ ก็ อาจ เป็น เรื่อง ยาก ที่ จะ โน้ม น้าว ให้ ผู้ ป่วย เชื่อ ว่า เขา ต้อง รับ การ รักษา ทาง การ แพทย์.
さらに,家族が深刻な状況と感じても,医師の助けが必要なことを当人に納得させるのが難しい場合もあります。
ทุก วัน นี้ ครอบครัว จอห์นสัน พยายาม ยึด มั่น กับ กิจวัตร ที่ ช่วย รักษา สุขภาพ จิต ซึ่ง เป็น ประโยชน์ ต่อ ทุก คน โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ต่อ ลูก ชาย ของ เขา.
ジョンソン一家は現在,精神衛生に役立つことを定期的に行なうよう努力しています。 それは家族全員に,とりわけ息子にとって有益です。
12 เรา จะ ช่วย สมาชิก ครอบครัว ให้ ร่วม มือ ร่วม ใจ กัน ได้ อย่าง ไร?
12 次に,家族の中でどのように協力できるかを考えましょう。
พี่ น้อง ปฏิบัติ ต่อ ผม ราว กับ สมาชิก คน หนึ่ง ใน ครอบครัว ของ เขา ทํา ให้ ผม รู้สึก เหมือน อยู่ ที่ บ้าน.
いろいろな兄弟姉妹が私を家族並みに扱ってくださったので,とても楽な気持ちで過ごすことができました。
บทความ ที่ สอง พิจารณา ว่า การ ให้ ตา มอง ที่ สิ่ง เดียว เสมอ การ พยายาม บรรลุ เป้าหมาย ฝ่าย วิญญาณ และ การ นมัสการ ประจํา ครอบครัว ตอน เย็น เป็น ประจํา สําคัญ อย่าง ไร ใน การ ช่วย ให้ ทั้ง ครอบครัว เข้มแข็ง ฝ่าย วิญญาณ.
二つ目の記事は,純一な目を保つこと,霊的な目標を追い求めること,晩の家族の崇拝を大切な習慣とすることが,家族全体の霊的福祉に不可欠であることを考えます。
ฟังน่ะ ผมเลี้ยงครอบครัว ด้วยเงินที่ไม่มีใครเอาเเล้วไม่ได้หรอก
誰 も 欲し が ら な い お 金 で は 家族 を 養 っ て いけ な い
ถ้า สมาชิก แต่ ละ คน ใน ครอบครัว มา ยัง การ ศึกษา ประจํา ครอบครัว ตรง เวลา ก็ ไม่ มี ใคร ต้อง เสีย เวลา รอ.
家族研究に臨む際,家族の成員は各々約束の時間を守るべきです。
ปี 1922 ตอน ที่ ท่าน อายุ 23 ปี ท่าน แต่งงาน กับ วินนี สาว งาม ชาว เมือง เทกซัส และ ก็ ได้ เริ่ม วาง โครงการ จะ ลง หลัก ปัก ฐาน และ สร้าง ครอบครัว.
1922年,23歳のときに,テキサスの若くて美しい女性ウィニーと結婚し,腰を落ち着けて家族をもうける計画を立て始めました。
เมื่อ ผม เห็น ครอบครัว นี้ ทั้ง ครอบครัว อยู่ ใน การ ประชุม คริสเตียน ผม รู้สึก ว่า การ ที่ ผม เสีย สละ มา ที่ นี่ เป็น สิ่ง ที่ คุ้มค่า เหลือ เกิน.”
家族そろって集会に出席している姿を目にすると,犠牲を払ってでもここに移り住んで良かったとつくづく思います」。
หลัง จาก นั้น ครอบครัว นี้ ก็ แสดง ความ ปรารถนา ที่ จะ แบ่ง ปัน ข่าว ดี ให้ แก่ ชาว จีน ด้วย กัน และ ต้องการ อุทิศ ตัว แด่ พระ ยะโฮวา.
家族はまもなく,自分の国の人たちにも聖書のことを伝えたいと言い,エホバに献身したいという願いも言い表わしました。
เมื่อใช้แผนสําหรับครอบครัว ทุกคนในกลุ่มครอบครัวของคุณจะแชร์การใช้บริการ Google Play Music และทําสิ่งต่างๆ ดังนี้ได้
ファミリー プランでは、ファミリー グループの全員が Google Play Music 定期購入で提供される機能を利用できるようになり、以下のことも行えるようになります。
เรียนรู้เรื่องราวครอบครัว
家族のストーリーについて学ぶ
นั่น อาจ เป็น จริง มาก ขึ้น สอง เท่า ใน ครอบครัว ที่ มี พ่อ เลี้ยง หรือ แม่ เลี้ยง.
ステップファミリーでは,それは二重の意味で真実と言えるでしょう。
พ่อ แม่ ของ เขา เคย อยู่ ใน สวน นั้น แต่ ตอน นี้ ไม่ มี ใคร ใน ครอบครัว เขา จะ เข้า ไป ที่ นั่น ได้.
アベルの両親はかつてそこに住んでいましたが,今では両親もその子どもたちも中に入ることができません。
ผู้ ชาย ต้อง รู้ ว่า การ เป็น ประมุข ของ ครอบครัว คริสเตียน หมาย ถึง อะไร.
男性であるなら,クリスチャン家族の頭になるとはどういうことかをわきまえておく必要があります。
จะ ว่า อย่าง ไร ถ้า คุณ เห็น ว่า ไม่ มี ใคร ใน ครอบครัว เป็น ไพโอเนียร์ สมทบ ได้?
それが難しい場合はどうでしょうか。

タイ語を学びましょう

タイ語งบประมาณครอบครัวの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved