タイ語のโรคกระดูกเสื่อมはどういう意味ですか?

タイ語のโรคกระดูกเสื่อมという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのโรคกระดูกเสื่อมの使用方法について説明しています。

タイ語โรคกระดูกเสื่อมという単語は,骨軟化症, 飛節病を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語โรคกระดูกเสื่อมの意味

骨軟化症

noun

飛節病

noun

その他の例を見る

ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
私は、このことを世界のいろいろな問題に当てはめたいと言いたいのです 学校をドロップアウトする生徒の率を減らし、 薬物依存と闘い、十代の健康を増進し、 時間の暗喩で退役軍人のPTSDを治療し、―奇跡的に回復します― 持続可能性と自然保護を促進し、 身体リハビリテーションの50%の脱落率を減らし、 自殺テロ集団に対しもっと現在に目を向けさせたり 時間的展望の衝突で起きる家族の争いを変えたいのです
ความ เปลี่ยน แปลง ทาง พยาธิ วิทยา ก็ เกิด ขึ้น เมื่อ ร่าง กาย พยายาม ซ่อมแซม กระดูก อ่อน ส่วน ที่ เสียหาย.
そして損傷した軟骨を体が修復しようとする際に,病理学的な変化が生じるのです。
สิ่งที่ฉันต้องการคือ ทําให้ทุก ๆ วันของ ผู้ป่วยที่เป็นโรคพาร์กินสัน มีความรู้สึกเหมือนกับลุงของฉันในวันนั้น
全てのパーキンソン患者に あの日の叔父と 同じ気持ちを 味わってもらいたいのです
อย่าง ไร ก็ ดี โรค กลัว สังคม ตาม การ วินิจฉัย ของ แพทย์ นั้น โดย ทั่ว ไป แล้ว หมาย ถึง เฉพาะ ผู้ ที่ มี ความ กลัว สุด ขีด จริง ๆ จน ทํา ให้ การ ปฏิบัติ หน้า ที่ ตาม ปกติ หยุด ชะงัก.
しかし,社会恐怖症と診断される人は普通,恐れがあまりにも極端なため,通常の活動にかなりの支障をきたしています。
หาก คุณ แวะ ที่ โรง พยาบาล หมอ คน หนึ่ง อาจ บอก คุณ ว่า มี คลินิก สอง สาม แห่ง ใน ค่าย ที่ รักษา โรค ทั่ว ไป; กรณี ฉุกเฉิน และ คนไข้ อาการ หนัก ถูก แนะ ให้ ไป โรง พยาบาล.
病院へ行くと,そこの医師が,一般的な病気の治療はキャンプの中に数か所ある診療所でしていること,緊急で重症の患者はその病院に運ばれることを話してくれるでしょう。
เนื่อง จาก มี ความ ตึงเครียด อย่าง หนัก พวก เขา อาจ เจ็บ ป่วย เพราะ โรค ที่ เกี่ยว กับ กระเพาะ อาหาร และ มี อาการ ปวด ศีรษะ.
極度のストレスのために胃を悪くしたり頭痛に悩まされたりするかもしれません。
เรือ นี้ มี โครง กระดูก มนุษย์ จําลอง ที่ สะดุด ตา ห้อย ระโยง ระยาง ท่ามกลาง เสา กระโดง เรือ.
数本あるマストのあちらこちらには,骸骨の像があり,人々の目を引いています。
แต่ ถ้า วัคซีน ป้องกัน โรค เอดส์ คิด ขึ้น มา ได้ จริง ละก้อ จะ ซื้อ หา กัน ยาก ง่าย เพียงไร?
しかし,抗エイズワクチンができたとしても,どれほど簡単にそれを入手できるでしょうか。
สําหรับ ข้อมูล เพิ่ม เติม เรื่อง โรค ซึมเศร้า ดู เล่ม 1 บท 13.
うつ病について詳しくは,第1巻,13章を見てください。
เนื่อง จาก การ หมัก ต้อง มี จุลินทรีย์ ปาสเตอร์ จึง ให้ เหตุ ผล ว่า คง จะ ต้อง เป็น จริง เช่น เดียว กับ โรค ติด ต่อ.
微生物がいなければ発酵は起きないので,パスツールは接触性伝染病についても同じことが言えるに違いないと考えました。
คน อื่น ๆ อีก หลาย ร้อยล้าน ตาย เนื่อง จาก ความ หิวโหย และ โรคภัย ไข้ เจ็บ.
ほかにも飢餓や病気で命を落とした人が何億人もいます。
ราช สมาคม เพื่อ ป้องกัน การ ทารุณ สัตว์ (อาร์ เอส พี ซี เอ) คาด ว่า ต่อ ไป พวก ดัลเมเชียน จะ ถูก ทิ้ง เมื่อ พันธุ์ นี้ ซึ่ง เคย เป็น ที่ นิยม เนื่อง จาก ภาพยนตร์ เรื่อง หนึ่ง เมื่อ ไม่ นาน มา นี้ กลับ เสื่อม ความ นิยม.
王立動物虐待防止協会(RSPCA)では,最近の映画で人気が上昇したダルメシアン種が,流行遅れになればやがて捨てられるだろうと予想する。
ไม่มากนัก ที่ระดับบุคคล แต่ก็เพียงพอ ที่ระดับประชากร ที่จะเปลี่ยนอัตราของโรคหัวใจ ในประชากรโดยรวม
個人個人の変化は大きくありませんが 集団全体としては 心臓疾患の比率に変化を及ぼすのに十分です
10 พระ เยซู ตรัส พาด พิง ถึง “อีซาเบล หญิง คน นั้น” ต่อ ไป ว่า “เรา จะ สังหาร ลูก ๆ ของ นาง ด้วย โรค ร้าย ที่ ทํา ให้ ถึง ตาย เพื่อ ทุก ประชาคม จะ รู้ ว่า เรา เป็น ผู้ ตรวจ ดู ไต และ หัวใจ และ เรา จะ ให้ พวก เจ้า แต่ ละ คน ตาม การ กระทํา ของ พวก เจ้า.”
10 イエスは「かの女イゼベル」に言及し,続けてこうお告げになります。「 そして,彼女の子供たちをわたしは死の災厄で殺す。 それによってすべての会衆は,わたしが腎と心を探る者であることを知るであろう。
ผมรู้ว่าเธอเป็นโรคหลอดเลือกสมองตีบ และนั่นก็ประมาณ10ปีก่อนหน้านี้
以前 彼女が脳梗塞で倒れたことを知っていました 10 年ほど前のことでした
▫ ซาตาน ใช้ แนว โน้ม ชอบ ตั้ง กฎ ที่ เคร่งครัด เพื่อ ทํา ให้ คริสต์ ศาสนจักร เสื่อม ทราม ไป อย่าง ไร?
□ サタンはキリスト教世界を腐敗させるため,厳格な規則を設ける風潮をどのように用いましたか
ใน ประเทศ ส่วน ใหญ่ ที่ ยา ฉีด สําหรับ เด็ก หา ได้ ง่าย การ ฉีด ยา สร้าง ภูมิ คุ้ม กัน ที่ ถือ ปฏิบัติ ตาม ปกติ วิสัย ได้ ลด อัตรา การ เกิด โรค นั้น ๆ ใน เด็ก อย่าง เห็น ได้ ชัด.
子供の予防接種が可能な世界のほとんどの場所では,定期予防接種のおかげで,対象とされた小児病の発病率が激減しました。
“ชาติ จะ ลุก ขึ้น ต่อ สู้ ชาติ” และ จะ มี การ ขาด แคลน อาหาร แผ่นดิน ไหว และ โรค ระบาด.
国民は国民に敵対して立ち上がり』,食糧不足や地震や疫病もあるでしょう。
ถ้า คุณ อาศัย อยู่ ใน ประเทศ ที่ มี การ แพร่ ระบาด ของ โรค มาลาเรีย . . .
マラリアが風土病となっている地域に住んでいる場合
หลัง จาก รับใช้ ร่วม กับ อีวา ใน แอฟริกา ได้ หลาย ปี ผม ก็ ได้ รับ จดหมาย จาก แม่ ที่ เขียน มา บอก ผม ว่า พ่อ กําลัง จะ เสีย ชีวิต เพราะ โรค มะเร็ง.
アフリカでエバと一緒に奉仕するようになって数年後,母から,父ががんのため余命いくばくもないという手紙を受け取りました。
ยิ่ง กว่า นั้น โรค เอดส์ ซึ่ง ระบาด อย่าง แพร่ หลาย โดยการ รับ เชื้อ จาก ผู้ เสพย์ติด และ รูป แบบ การ ดําเนิน ชีวิต ที่ ผิด ศีลธรรม ยัง ผล เป็น เงา มืด ทะมึน ปก คลุม ส่วน ใหญ่ ของ แผ่นดิน โลก.
その上,麻薬と不道徳な生活様式にあおられてエイズが蔓延し,地の大部分に暗い影を投げかけています。
ก็ผมเป็นแพทย์โรคผิวหนัง ที่ทําการค้นคว้าทดลอง ดังนั้นสิ่งที่เราทําก็คือ เราคิดว่า เราจะต้องให้สัตว์ทดลองของเรา ออกไปถูกแสงแดด
さて 私は実験を重んじる皮膚科医です そこで実験動物を 太陽に当ててみることにしました
บทความ นี้ ชี้ แจง ว่า “ผู้ สื่อ ข่าว สงคราม มี อัตรา เป็น โรค ซึมเศร้า ขั้น รุนแรง และ มี ภาวะ ความ เครียด หลัง เหตุ สะเทือน ขวัญ อย่าง รุนแรง มาก กว่า เมื่อ เทียบ กับ ผู้ สื่อ ข่าว ซึ่ง ไม่ ได้ รายงาน ข่าว สงคราม [จํานวน 107 คน ซึ่ง นํา มา เทียบ กัน].”
戦争記者は,戦争を取材しなかった[比較対象となる107人の]記者に比べ,重度のうつ病や心的外傷後ストレス障害に悩まされる率がかなり高かった」。
คน ที่ เป็น โรค ติด ต่อ ร้ายแรง ถึง ตาย มี ความ รับผิดชอบ อะไร?
命にかかわる伝染性の病気にかかっている人には,どんな責任がありますか。
เมื่อ เชื้อ โรค ที่ ก่อ ให้ เกิด ความ เจ็บ ป่วย เข้า ไป ใน น้ํา และ อาหาร หรือ ติด อยู่ บน มือ, ภาชนะ, หรือ เครื่อง ครัว สําหรับ ทํา และ เสิร์ฟ อาหาร มัน อาจ เข้า ไป ใน ปาก และ ถูก กลืน ลง ไป ซึ่ง ทํา ให้ เกิด โรค.
病原菌が水や食物に混入したり,手や食器,または食事の準備や取り分けに使うものに付着したりすると,口に入って呑み込まれ,病気を引き起こすことがあります。

タイ語を学びましょう

タイ語โรคกระดูกเสื่อมの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved