タイ語のสุขสันต์วันอีสเตอร์はどういう意味ですか?

タイ語のสุขสันต์วันอีสเตอร์という単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのสุขสันต์วันอีสเตอร์の使用方法について説明しています。

タイ語สุขสันต์วันอีสเตอร์という単語は,イースターおめでとうを意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語สุขสันต์วันอีสเตอร์の意味

イースターおめでとう

その他の例を見る

หนังสือ เคล็ดลับ สําหรับ ความ สุข ใน ครอบครัว* หน้า 106-107 ให้ ข้อ สังเกต ที่ มี ประโยชน์ ดัง นี้:
幸せな家庭を築く秘訣」という本*の106,107ページには,以下のような有益な情報が載せられています。
หากครอบครัวเป็นสุข หมู่บ้านก็เป็นสุข และแล้วทั้งประเทศก็จะเป็นสุข
家族が繁栄すれば 村も繁栄し 結果として国全体が繁栄するでしょう
ส่วน คน อื่น ๆ อ้าง ว่า การ โฆษณา ทํา ให้ ผู้ คน อยู่ ไม่ สุข และ ไม่ อิ่ม ใจ พอ ใจ กับ สิ่ง ที่ ตน มี, ปลูกฝัง และ สร้าง ความ อยาก ได้ ใคร่ มี ไม่ สิ้น สุด.
一方,広告は飽くことのない欲望を生み,育てるので,人々は落ち着きを失い,持っている物に満足しなくなる,と主張する人もいます。 研究者のアラン・ダーニングはこう書いています。「
19 เรา มี ความ สุข สัก เพียง ไร ที่ มี พระ คํา ของ พระเจ้า คือ คัมภีร์ ไบเบิล และ ใช้ ข่าวสาร อัน ทรง พลัง ของ พระ คัมภีร์ ใน การ ขจัด คํา สอน เท็จ และ เข้า ถึง หัวใจ คน ที่ มี หัวใจ สุจริต!
19 神の言葉 聖書が与えられており,その強力な音信を用いて偽りの教えを根こぎにしたり心の正直な人を動かしたりできるのは,何とうれしいことでしょう。
14 เรา จะ มี ความ สุข ใน การ รับใช้ พระ ยะโฮวา มาก ขึ้น ได้ อย่าง ไร?
14 どうすれば神権的な活動からもっと多くの喜びが得られますか。
เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และ ทํา ให้ คน อื่น มี ความ สุข.—กิจการ 20:35.
寛大に与え,他の人が幸せになるように努める。 ―使徒 20:35。
เนื่อง จาก การ หมัก ต้อง มี จุลินทรีย์ ปาสเตอร์ จึง ให้ เหตุ ผล ว่า คง จะ ต้อง เป็น จริง เช่น เดียว กับ โรค ติด ต่อ.
微生物がいなければ発酵は起きないので,パスツールは接触性伝染病についても同じことが言えるに違いないと考えました。
เจ้าชายแห่งสันติ: พบสันติสุขที่ยั่งยืนผ่านพระเยซูคริสต์
平和の君―イエス・キリストにより永続する心の安らぎを見いだす
ซิสเตอร์ คน นั้น บอก เธอ ว่า ตั้ง แต่ เธอ ได้ มา เป็น พยาน พระ ยะโฮวา เธอ ไม่ กลัว อะไร เลย.
姉妹はその女性に,私はエホバの証人になってからどんなことも恐れなくなりましたと話しました。
บาง เพลง ช่วย ให้ เรา เกิด ความ รู้สึก ดี ๆ เช่น ความ สุข และ ความ รัก.
愛情や幸せな気分など積極的な感情が引き出されることもあれば,怒りや憎しみなどの否定的な感情がわき起こることもあります。
ใน เมือง รูออง ประเทศ ฝรั่งเศส คน ที่ ซื้อ สิทธิ์ เพื่อ จะ รับประทาน ผลิตภัณฑ์ จาก นม ระหว่าง ช่วง ถือ ศีล อด อาหาร ก่อน เทศกาล อีสเตอร์ ต้อง จ่าย ค่า สร้าง หอ ของ มหา วิหาร ซึ่ง เรียก กัน ว่า หอ เนย.
フランスのルアンにある大聖堂のいわゆる“バターの塔”は,受難節の期間に乳製品を食べる権利を買った人たちが払ったお金で建設されました。
ถ้า เช่น นั้น อะไร คือ สิ่ง จําเป็น เพื่อ ความ มั่งคั่ง ทาง วัตถุ จะ เป็น ส่วน หนึ่ง แห่ง ความ สุข แท้ และ ถาวร ได้?
では,物質的繁栄が永続する真の幸福の要素となるには何が必要なのでしょうか。
16 สิ่ง ที่ เรา เรียน จาก พระ เยซู—วิธี พบ ความ สุข
16 イエスから学べること ― どうすれば幸福になれますか
(ข) เหล่า สาวก ของ พระ เยซู มี เหตุ ผล อะไร สําหรับ ความ สุข?
ロ)イエスの弟子たちには幸福であるどんな理由がありましたか。
แต่พวกคุณไม่รู้หรอกว่าฉันอยากสุขใจแค่ไหน ถ้าพวกคุณสามารถได้สัมผัส ใช้ชีวิต และมีประสบการณ์ แม้ว่านั่นจะเป็นเพียงแค่เสี้ยววินาที สิ่งที่ฉันสุขใจในแต่ละสัปดาห์ และทําให้ฉันเป็นฉัน (เสียงปรบมือ)
でも実際に 私が毎週 楽しんでいることや 現在の私をいう人間を作ってくれたものを 皆さんが少しの間でも リアルな体験として感じられたらと 願ってやみません
เวลา นี้ เธอ มี ความ สุข ที่ ได้ ร่วม งาน เผยแพร่ ข่าวสาร จาก คัมภีร์ ไบเบิล ให้ แก่ คน อื่น ๆ.
現在では,聖書の音信を他の人に伝える喜びを自分でも味わっています。
วัน คริสต์มาส และ วัน อีสเตอร์ มา จาก ศาสนา เท็จ สมัย โบราณ
クリスマスと復活祭<イースター>は古代の偽りの宗教に由来している
(มัดธาย บท 24, 25; มาระโก บท 13; ลูกา บท 21; 2 ติโมเธียว 3:1-5; 2 เปโตร 3:3, 4; วิวรณ์ 6:1-8) รายการ อัน ยาว เหยียด ของ คํา พยากรณ์ ใน พระ คัมภีร์ ที่ สําเร็จ สม จริง นั้น ทํา ให้ เรา มั่น ใจ ว่า ความ หวัง ใน ภาย ภาค หน้า ใน เรื่อง อนาคต ที่ มี ความ สุข ดัง ที่ พรรณนา ไว้ ใน พระ คัมภีร์ นั้น เป็น เรื่อง จริง.
テモテ第二 3:1‐5。 ペテロ第二 3:3,4。 啓示 6:1‐8)的中した聖書預言の長いリストは,聖書に記されている幸福な将来の見込みに間違いがないことの保証になっています。
พวกเขาก็เลยมีหมาที่หนัก 160 ปอนด์ รูปร่างเหมือนไดโนเสาร์พันธุ์เวโลซีแรปเตอร์ ที่ตั้งชื่อตามตัวละครจากนิยายของเจน ออสติน (Jane Austen)
70kgのまるで恐竜みたいな ワンちゃんを飼います 名前はジェーン・オースティンのキャラから
ที่จะช้าลง? และผมมีความสุขที่สามารถที่จะบอกคุณได้ว่า คําตอบที่สะท้อนกลับมาคือ ใช่ อย่างชัดเจน
本当に可能なのかどうかです 答えは はっきりと可能といえます
22 เมื่อ การ สมรส ยืนยง อยู่ หลาย ปี ก็ อาจ ทํา ให้ ชีวิต มี ความ สุข และ ความ พึง พอ ใจ มาก ขึ้น ได้.
22 長年連れ添った夫婦にとって,結婚はいっそう大きな祝福となります。
ดีเนียล กล่าว ว่า “การ รู้ ว่า พระ ยะโฮวา ทรง สร้าง แผ่นดิน โลก และ ออก แบบ พวก เรา ให้ มี ความ สามารถ ที่ จะ ชื่นชม ยินดี กับ สิ่ง ทรง สร้าง ทํา ให้ ดิฉัน เห็น ว่า พระองค์ ประสงค์ ให้ เรา มี ความ สุข.”
ディニエルはこう述べています。「 エホバが地球を創造し,創造物を楽しむ能力を人間に与えてくださったことから,わたしたちの幸せを願っておられることが分かります」。
3 บ้าน ควร เป็น แหล่ง แห่ง สันติ สุข.
3 家庭は平和の宿る場所であるべきです。
(กิจการ 20:35) เมื่อ มิชชันนารี ใหม่ เหล่า นี้ เลียน แบบ พระ ยะโฮวา “พระเจ้า ผู้ ประกอบ ด้วย ความ สุข” อย่าง ล้น เหลือ ซึ่ง เป็น ผู้ จัด เตรียม ความ จริง แก่ คน อื่น ๆ พวก เขา ก็ จะ สามารถ รักษา ความ ยินดี ของ ตน เอา ไว้ ได้.—1 ติโมเธียว 1:11.
使徒 20:35)新しい宣教者たちは,他の者に真理を与える寛大で「幸福な神」エホバに見倣うとき,自分も喜びを保つことができます。 ―テモテ第一 1:11。
ตาราง การ ศึกษา หนังสือ ประจํา ประชาคม ใน หนังสือ เคล็ดลับ สําหรับ ความ สุข ใน ครอบครัว.
「幸せな家庭を築く秘訣」の本の研究予定

タイ語を学びましょう

タイ語สุขสันต์วันอีสเตอร์の意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved