タイ語のต่อมไทรอยด์はどういう意味ですか?

タイ語のต่อมไทรอยด์という単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのต่อมไทรอยด์の使用方法について説明しています。

タイ語ต่อมไทรอยด์という単語は,甲状腺を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ต่อมไทรอยด์の意味

甲状腺

noun

ที่จริง เกือบ 80 เปอร์เซ็นต์ของไอโอดีนในร่างกายอยู่ในต่อมไทรอยด์.
甲状腺ホルモンには高濃度のヨードが含まれており,体内のヨードの80%近くが甲状腺に集まっています。

その他の例を見る

และนิโคลาส บอยด์ พวกเขาทั้งหมดย้อนกลับไปหาตัวอบิเกล
彼女 は 何 か を 隠 し て る
โรค ข้อ อักเสบ รูมาทอยด์ มี อาการ เริ่ม ต้น, ระยะ เวลา ที่ เป็น และ ผล กระทบ ที่ หลาก หลาย มาก.
RAの及ぼす影響,発症の仕方,持続期間は,人によって大きく異なります。
ฉะนั้น เมื่อ ร่าง กาย ต้องการ ฮอร์โมน ไทรอยด์ เพิ่ม ขึ้น ต่อม นี้ ก็ จะ ขับ ที 4 เข้า ไป ใน กระแส เลือด และ จาก ที่ นั่น ที 4 และ ฮอร์โมน ที่ เกิด จาก มัน จะ ส่ง ผล ต่อ เซลล์ ทั้ง หมด ของ ร่าง กาย.
体が甲状腺ホルモンを要求すると,甲状腺はT4を血流中へ分泌し,血流によってT4とその誘導体が全身の細胞に送られて作用します。
ยิ่ง กว่า นั้น ต่อม ใต้ สมอง มี บทบาท สําคัญ มาก ใน การ คลอด ทารก.
さらに,脳下垂体は出産の際に大きな役割を果たします。
เอริค พ่อตาของผม เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก และเป็นไปได้ว่าเขาต้องเข้ารับการผ่าตัด
私の義父エリックは 前立腺がんを患っています いずれ手術が必要になるでしょう
ซบีกเนียฟ อธิบาย ว่า “เมื่อ ผ่าน ไป หลาย ปี โรค ข้อ อักเสบ รูมาทอยด์ ก็ บั่น ทอน กําลัง ของ ผม ไป เรื่อย ๆ ทําลาย ข้อ ต่อ ของ ผม ข้อ แล้ว ข้อ เล่า.
ズビグニエフという男性は次のように述べます。「
ต่อม ใต้ สมอง ดู ไม่ น่า ประทับใจ เลย.
脳下垂体はあまり見栄えがしません。
ใน ที่ สุด การ ตรวจ เลือด และ การ อัลตราซาวนด์ ต่อม ไทรอยด์ ก็ เผย ให้ เห็น ว่า ซารา เป็น โรค ไทรอยด์ อักเสบ เรื้อรัง จาก ภูมิ ต้าน ตน เอง หรือ ที่ เรียก กัน ว่า โรค ฮาชิโมโต ซึ่ง อาจ เป็น สาเหตุ ที่ ทํา ให้ เธอ แท้ง ลูก.
その後,血液検査と甲状腺の超音波検査によって原因が分かりました。 橋本病(慢性甲状腺炎)にかかっていたのです。 流産の原因もそれだと思われます。
“เยาวชนทุกวันนี้กําลังเติบโตในอาณาเขตศัตรู” (ประธานบอยด์ เค.
「 今日 こんにち の若人は道徳の標準が下がっている敵の領域で成長しています。」(
การ ทํา งาน ผิด ปกติ ของ ต่อม ไทรอยด์ อาจ เป็น ผล มา จาก การ ขาด อาหาร ที่ มี ธาตุ ไอโอดีน, ความ เครียด ทาง กาย และ จิตใจ, ความ บกพร่อง ทาง พันธุกรรม, การ ติด เชื้อ, ความ เจ็บ ป่วย (มัก จะ เป็น โรค ภูมิ ต้าน ตน เอง), หรือ ผล ข้าง เคียง ของ การ รับประทาน ยา รักษา โรค บาง อย่าง.
甲状腺障害の原因としては,ヨード摂取量の不足,身体的・精神的ストレス,遺伝的欠陥,感染症,自己免疫疾患などの病気,処方薬の副作用を挙げることができます。
คุณ จะ รู้สึก อย่าง ไร ถ้า คุณ เลือก ที่ จะ รักษา ด้วย ยา ปฏิชีวนะ แต่ มี ใคร บาง คน ไป ฟ้อง ศาล เพื่อ บังคับ ให้ คุณ ผ่าตัด ต่อม ทอนซิล ออก?
あなたが抗生物質を投与する治療法を選択したとして,だれか別の人があなたに扁桃腺切除を強要するために法廷に問題を持ち出したら,あなたはどう感じるでしょうか。
มาสิ, บอยด์
ボイド 行 く ぞ
ต่อม ที่ มี ลักษณะ ดุจ ฟองน้ํา นี้ พร้อม กับ ต่อม อื่น ๆ อีก 60 ต่อม สร้าง เยื่อ บาง ๆ สาม ชั้น ขึ้น มา อย่าง แม่นยํา—เมือก, ของ เหลว, และ น้ํามัน.
スポンジ状のこの腺は他の60の腺と共に,粘液層,水様層,油層の三つの層から成る精密な膜を作ります。
การ รักษา ด้วย ยา อาจ ช่วย บรรเทา อาการ ที่ เกิด จาก ภาวะ ต่อม ไทรอยด์ ทํา งาน เกิน เช่น หัวใจ เต้น เร็ว, กล้ามเนื้อ สั่น, และ อาการ วิตก กังวล.
頻脈・筋肉の震え・不安感といった甲状腺機能亢進の症状は,薬で緩和することができます。
ผมเคยคิดว่าไทรแท็คเป็นความเสี่ยงที่ปลอดภัย
トライタック は 安全 だ と 思 っ た ん だ
ต่อม กลิ่น ที่ อยู่ ด้าน หลัง ของ เขา แพะ ตัว ผู้ ผลิต ฮอร์โมน ที่ ดึงดูด แพะ ตัว เมีย.
雄の角の後ろにある臭腺は,雌を引き付けるホルモンを出します。
ต่อม หมวก ไต และ เซลล์ ไขมัน ก็ ผลิต เอสโตรเจน เช่น กัน.
副腎と脂肪細胞もエストロゲンを生産します。
เมื่อคุณพิมพ์บนแบล็คเบอรี่ แอนดรอยด์ ไอโฟน ไม่ต้องไปสนใจเปลี่ยนหน้าจอเพื่อจะไปยังจอเครื่องหมายวรรคตอน เพื่อที่จะหาตัวจุด แล้วก็เว้นวรรค และจากนั้นก็พยายามที่จะทําตัวหนังสือตัวถัดไปเป็นตัวใหญ่
Blackberry Android iPhoneで文字をタイプするときに ピリオドを入力して次の文字を大文字にするのに 記号入力に切り替える必要はありません
อิกเซเวียร์ พีซันเยอร์ ผู้ เชี่ยวชาญ ด้าน ต่อม ไร้ ท่อ ใน นิวยอร์ก อธิบาย ว่า “[การ ขุน ให้ อ้วน ใน อเมริกา] กําลัง ทํา ให้ ผู้ คน มาก ขึ้น เสี่ยง ต่อ โรค เบาหวาน, ความ ดัน โลหิต สูง, โรค เส้น เลือด สมอง, โรค หัวใจ, แม้ กระทั่ง มะเร็ง บาง ชนิด.”
アメリカの肥満化によって]ますます多くの人が糖尿病や高血圧,脳卒中,心臓病にかかる危険にさらされており,ある種のガンになる危険さえある」。
ต่อม หมวก ไต ทั้ง สอง อยู่ เหนือ ไต ทั้ง สอง ข้าง สร้าง อะดรีนาลีน และ นอร์อะด รีนาลีน ทํา ให้ ร่างกาย เตรียม พร้อม ที่ จะ ต่อสู้ หรือ หนี ใน กรณี ฉุกเฉิน.
二つの副腎は,それぞれ腎臓のすぐ上にあり,アドレナリンとノルアドレナリンを分泌して緊急時の対処または回避に備えます。
ผู้ เชี่ยวชาญ วิทยา ต่อม ไร้ ท่อ ทาง ด้าน การ สืบ พันธุ์ คน หนึ่ง พบ ว่า คู่ สมรส ส่วน ใหญ่ “รู้สึก สับสน แต่ ขณะ เดียว กัน ก็ เป็น ห่วง อย่าง ยิ่ง เพราะ พวก เขา มี ความ รับผิดชอบ ที่ ต้อง ตัดสิน ใจ ว่า จะ ทํา อย่าง ไร กับ เซลล์ ตัว อ่อน [แช่ แข็ง].”
生殖内分泌の一専門家は,ほとんどの夫婦が凍結された「胚の扱いについて決定する責任のために困惑し,深く苦悩する」と述べています。
ภาวะ ต่อม ไทรอยด์ ทํา งาน มาก เกิน ไป
甲状腺機能亢進(甲状腺ホルモンの過剰分泌)
ฮอร์โมน ไทรอยด์ มี ชื่อ ว่า ที 3, อาร์ที 3 (Reverse T 3), และ ที 4.
甲状腺ホルモンには,T3,RT3(リバースT3),T4があります。
เพื่อ ช่วย มารดา ใน ขณะ คลอด ต่อม ใต้ สมอง จะ หลั่ง ออกซิโทซิน ซึ่ง เป็น ฮอร์โมน กระตุ้น การ บีบ ตัว ของ มดลูก.
分娩を助けるためにオキシトシンという子宮の収縮を刺激するホルモンを送ります。
เนื่อง จาก ปัญหา ของ ต่อม ลูก หมาก มี หลาย สาเหตุ ดัง นั้น การ รักษา จึง มี หลาย วิธี ด้วย เช่น กัน.
前立腺の問題を引き起こす原因が幾つかあるのと同じように,治療法にも幾つかの種類があります。

タイ語を学びましょう

タイ語ต่อมไทรอยด์の意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved