タイ語のทนายความはどういう意味ですか?

タイ語のทนายความという単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのทนายความの使用方法について説明しています。

タイ語ทนายความという単語は,弁護士, attorney at law, 代言人を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ทนายความの意味

弁護士

noun

ผมไม่ได้พูดว่า ไม่ต้องให้เด็กๆ เลิกอยากเป็นทนายความ
子供を弁護士なんかにするなと言っているわけではありません

attorney at law

noun

代言人

noun

その他の例を見る

ฉันมีลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นทนายความ
私には弁護士のいとこがいる。
เริ่มงานทนายความเอกชนโดยทํางานไม่เต็มเวลา จากนั้นจึงทําเต็มเวลาในปี 1945 ยังคงเป็นทนายความจนได้รับเรียกเป็นอัครสาวกในปี 1959
民間の弁護士業を開業する。 始めは非常勤で働いていたが,1945年までには常勤で働くようになる。 1959年に使徒に召されるまで弁護士業を営む。
เธอได้รับมอบหมายทนายความ หรือยัง
彼女 に は すでに 弁護 人 は い る の か ?
ทัศนะ ของ ทนายความ คน หนึ่ง ใน เรื่อง ชีวิต
生命に関するある法律家の見解
ฮันส์ ฟรายดริคสัน ทนายความที่ข่มขู่หล่อน
ハンス ・ フレデリクソン 彼女 を 脅 し た 検察 官
ผมไม่เคยจ้างทนายความ
警察 に は 協力 し て ま す 弁護 士 も い ま せ ん
ใน แต่ ละ กรณี ดัง ที่ พระ เยซู คริสต์ ตรัส ผล ปรากฏ ออก มา ว่า เป็น การ ให้ คํา พยาน ไม่ เพียง ต่อ ศาล และ ทนายความ แต่ เป็น คํา พยาน ต่อ นานาชาติ ผ่าน ทาง ข่าวสาร ต่าง ๆ ที่ เผยแพร่ โดย สื่อ มวลชน.
いずれの場合も,イエスが述べられたように,裁判所や弁護士に対して証言となっただけでなく,マスメディアが盛んに報道したために国民に対しても証言となりました。
ยังมีการยกระดับของหน้าที่ แบบทนายความและแพทย์ และอาชีพอื่นๆ ที่ต้องการความสามารถทางการคิด
仕事の質も上がったのです 弁護士や医者の類と同様に 私たちの仕事も 知的能力を要するようになってきました
สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นทนายความหนุ่มในย่านอ่าวซานฟรานซิสโก บริษัทของเราทํางานด้านกฎหมายให้บริษัทที่ผลิต ชาร์ลี บราวน์ รายการพิเศษทางทีวีในวันหยุด1 ข้าพเจ้ากลายเป็นแฟนของชาร์ลส์ ชูลส์และผลงานของเขา —พีนัทส์ กับชาร์ลี บราวน์ ลูซี สนูปี้ ตลอดจนตัวละครอื่นๆ ที่แสนอัศจรรย์
わたしは若い頃,サンフランシスコ湾岸地域で弁護士をしていました。 勤めていた事務所は,チャーリー・ブラウン休日特別番組の制作会社の法律業務をしていて,1わたしは作者のチャールズ・シュルツと,チャーリー・ブラウンやルーシー,スヌーピーなどが登場する『ピーナッツ』のファンになりました。
ท่ามกลางคนเหล่านั้นมีทั้ง ทนายความ นักเขียน บาทหลวง ซึ่งประกาศตนอย่างชัดเจนว่า "ไม่ชอบวิธีการนี้"
彼らは弁護士やジャーナリスト 神父らで 彼らはみな「我々はこれを望まない」と言いました
พวกเธอได้รับปริญญา เรียนเป็นทนายความ
学位を取り 法律家や
ฉันเป็นมอรมอนและทนายความ
わたしはモルモンであり,法廷弁護士です
หลัง จาก ที่ อ่าน จบ ทนายความ กึ่ง เกษียณ อายุ ได้ เขียน จดหมาย แสดง ความ ขอบคุณ ดังนี้:
なかば退職したある弁護士は,この本を読んだ後,次のような感謝の手紙を寄せました。
ยอมรับว่า ตอนที่คุณเลือกเรียนกฎหมาย มีเสียงเล็กๆ กระซิบข้างหูคุณ เกี่ยวกับแอตติคัส ฟินช์ (ทนายความผู้มีคุณธรรม ในนิยายเรื่อง To Kill A Mocking Bird)
実際、ロースクールに行くと アティカス・フィンチ(架空の理想の弁護士)について みなが囁き合っています
ทีนี้ แล้วพวกนักสังคมสงเคราะห์ และทนายความของศูนย์คุ้มครองเด็ก ที่ทํางานกับเด็กอยู่ทุกวันล่ะ
では ソーシャルワーカーや 児童保護の弁護士ではどうでしょう? 日常的に子どもと仕事をしている人たちです
ผมไม่อยากจะพูดกับคุณอีกต่อไปแล้ว โดยปราศจากทนายความ
もう 話 し た く な い 弁護 士 を 通 す
คุณมีสิทธิ์ที่จะมีทนายความ
あなた に は 弁護 士 を 雇 う 権利 が あ る
จริงๆ แล้ว น้องสาวเอเมล ลาเมีย เอาชนะความโศรกเศร้าได้ เข้าเรียนกฎหมายในมหาวิทยาลัย และประกอบอาชีพทนายความ ในเมืองแอลเจียร์ ในปัจจุบัน เป็นบางอย่าง ที่เป็นไปได้ เพราะพวกนิยมจารึตดั้งเดิม ที่ติดอาวุธ ส่วนใหญ่พ่ายแพ้ไปแล้ว ในประเทศนั้น
事実 アメルの妹 ラミアは悲しみを乗り越え ロースクールへと行き 現在ではアルジェで弁護士をしています これが可能であったのは ひとえに 武装した原理主義者が アルジェリアではぼ敗れたからです
ทนายความ.
弁護 士 が 要 る
ผู้หญิงได้รับการศึกษา เป็นทนายความ วิศวกร ครู และเราออกจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง
女性は教育を受けていて 法律家やエンジニアや教師になりました 私たちは自由に家を行き来しました
ผมเป็นมอรมอน ทนายความ & ร็อคเกอร์
わたしはモルモンです。 税理士からロック歌手へ転向しました。
ใส่ทนายความหลักทรัพย์ใหม่ ของเรา Manny Riskin
新し く 有価 証券 弁護 士 が 登場 する マニー ・ リスキン だ
ผมไม่ใช่ทนายความนะครับ แต่ถ้าผมเป็น จุดนี้แหละ ที่ผมจะบอกว่า "คดี..พลิก"
私は法律家ではありませんが もしそうだとしたら 「以上で論証を終わります」と言っているところです
นักต่อสู้ทางสังคม ผู้นําทางธุรกิจ ทนายความ นักการเมือง ผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ จะเข้ามาร่วมกับคณะอาจารย์ ในฐานะผู้เข้ามามีส่วนร่วมที่กระตือรือร้นและต่อเนื่อง ในการร่วมวิวาห์กัน ของการศึกษาศิลปศาสตร์ กับความคืบหน้าของสินค้าสาธารณะนี้
社会活動家 企業のトップ 弁護士 政治家 専門家などが リベラル・アーツ教育と 公的利益の促進とが結びつく中で 積極的な現役の参加者として 教員に加わることでしょう

タイ語を学びましょう

タイ語ทนายความの意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved