タイ語のยางรถยนต์はどういう意味ですか?

タイ語のยางรถยนต์という単語の意味は何ですか?この記事では,完全な意味,発音,バイリンガルの例,タイ語でのยางรถยนต์の使用方法について説明しています。

タイ語ยางรถยนต์という単語は,タイヤ, ゴム輪を意味します。詳細については,以下の詳細をご覧ください。

発音を聞く

単語ยางรถยนต์の意味

タイヤ

noun

ทุกอย่างถูกแบ่งสรรปันส่วน—ไม่ว่าเนื้อ, น้ํามันรถ, ยางรถยนต์, ของทุกอย่าง.
肉もガソリンも車のタイヤも何もかも万事,配給制度でした。

ゴム輪

noun

その他の例を見る

เจ้า ของ บ้าน ร้อง ตะโกน อย่าง เดือดดาล และ มี ที ท่า ว่า จะ เกิด ความ รุนแรง ขึ้น ได้ ทํา ให้ พวก พยาน ฯ เห็น ว่า เป็น การ สุขุม ที่ จะ คอย อยู่ ใน รถยนต์ ของ ตน.
そしてどなり散らしながら暴力的な脅しをかけていたので,証人たちは車の中で用心深く待っていました。
เรือ นี้ มี โครง กระดูก มนุษย์ จําลอง ที่ สะดุด ตา ห้อย ระโยง ระยาง ท่ามกลาง เสา กระโดง เรือ.
数本あるマストのあちらこちらには,骸骨の像があり,人々の目を引いています。
ต่อ ไป นี้ เป็น คํา ถาม บาง ประการ ที่ ควร จะ ถาม ตัว เอง ก่อน จะ ซื้อ รถยนต์ ใช้ แล้ว.
これから,中古車を購入する前に考えるべき幾つかの質問を挙げることにいたします。
ต่อ มา จอห์น เติม กรด ฟอร์มิก (กรด มด) และ น้ํา ลง ไป ใน น้ํา ยาง.
次にジョンは,蟻酸と水をラテックスに混ぜます。
เทรนโต บอก ต่อ ไป ว่า “ราย ละเอียด เหนือ ชั้น มาก ขนาด อ่าน หมาย เลข ป้าย ทะเบียน รถยนต์ ที่ จอด อยู่ ได้ อย่าง ชัดเจน.
トレントはこう続けます。「 その解像度は,駐車している車のナンバープレートの数字がはっきりと読めるほど優れていた。
ดู เหมือน ว่า ผู้ ขับ หลาย คน มั่น ใจ เกิน ไป และ เสี่ยง โดย ใช่ เหตุ เมื่อ ขับ รถยนต์ ที่ ขับ เคลื่อน สี่ ล้อ.
4輪駆動車を運転する際,過信するあまり,不必要な危険を冒す運転者は少なくないようだ。
ตาม คํา กล่าว ของ เจ้าหน้าที่ ประกันภัย รถยนต์ ประเภท นี้ บาง รุ่น ซึ่ง เป็น ที่ นิยม มาก ที่ สุด ที่ แท้ แล้ว มี “การ เรียก ค่า เสียหาย จาก การ บาดเจ็บ และ การ ชน กัน มาก กว่า อัตรา เฉลี่ย.”
保険会社の役員の話によれば,実際,一番人気のある車種の中には,「傷害および衝突事故による普通の保険金請求状態よりもひどい状態」になるものがある。
สําหรับ หลาย คน การ แก้ไข แนว ทาง ชีวิต อาจ หมาย ถึง การ รับ งาน อาชีพ ที่ มี ค่า จ้าง น้อย ลง, มี บ้าน หลัง เล็ก ลง, มี รถยนต์ ราคา ถูก ลง, หรือ มี สถานะ ทาง สังคม ที่ ด้อย ลง.
多くの人にとって,生活上の軌道修正を図るには,今よりも収入の少ない仕事に就き,小さな家に住み,経済的な車に乗り換え,社会的な地位が少し下がることに甘んじる必要があるかもしれません。
เธอ เปรียบ เรื่อง นี้ กับ เบรก ของ รถยนต์ ซึ่ง ถูก เสียดสี อยู่ เรื่อย ๆ จน บาง.
その状況を,絶え間ない圧力によって車のブレーキが磨耗することに例えています。
กองทุน อนุรักษ์ ชีวิต ป่า แห่ง โลก (WWF) ลง ความ เห็น ว่า กรุง โรม กําลัง เป็น มลพิษ เพราะ เบนซิน สาร มลพิษ ที่ คาด ว่า เป็น ตัว ก่อ มะเร็ง ซึ่ง รถยนต์ ปล่อย ออก มา.
世界野生生物基金(WWF)は,ローマでベンゼンによる汚染が進んでいるとの結論を下した。 ベンゼンは自動車から排出される汚染物質で,発ガン性が疑われている。
ตาม การ กะ ประมาณ จาก แหล่ง หนึ่ง อย่าง น้อย มี ลิง 12 ตัว ที่ เสีย ชีวิต เนื่อง จาก รถยนต์ ใน แต่ ละ เดือน ตาม รายงาน ใน สวารา วารสาร ของ สมาคม สัตว์ ป่า แอฟริกา ตะวัน ออก.
毎月少なくとも12頭のサルが路上で車にひき殺されているとも推定される,と東アフリカ野生生物協会発行のスワラ誌は伝えている。
รอบ ๆ ป้อมปราการนั้นคือข้อห้ามอันยิ่งใหญ่ ห้ามการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงาน ห้ามการใช้ถุงยาง ห้ามทําแท้ง ห้ามเป็นพวกรักเพศเดียวกัน และอื่น ๆ
そして その周囲には 婚前交渉の禁止 コンドーム使用の禁止 中絶の禁止 同性愛の禁止など 様々なタブーが広がっているのです
หลาย ปี ต่อ มา พี่ น้อง คน หนึ่ง ให้ รถยนต์ คัน หนึ่ง แก่ เรา ไว้ ใช้ งาน ซึ่ง ทํา ให้ งาน รับใช้ ของ เรา ค่อนข้าง จะ ง่าย ขึ้น.
何年かして,ある兄弟が車をくださったおかげで,奉仕が幾分楽になりました。
ส่วนอีกบทหนึ่งที่ผมอยากพิจารณา ก็คือ เราใช้น้ํามันกันอย่างไร เมืองของเรา รถของเรา ค่านิยมการใช้รถยนต์ของเรา ที่ซึ่งผู้คนมาห้อมล้อมรถยนต์ เสมือนกับเป็นงานเลี้ยง
次の章で扱いたかったのは 我々がそれを如何に消費しているのか 都市と 車と 人々が車の周りに集って祝うところ 車文化です
ใน ปี 1982 ผม ส่ง รถยนต์ ราคา แพง คัน หนึ่ง ไป ยัง ไนจีเรีย และ ไป ที่ ท่า เรือ เพื่อ เดิน เรื่อง นํา รถ ออก จาก ท่า ด้วย ตัว เอง.
1982年,値の張る高級車をナイジェリアに輸送し,自分でそれを通関させるために港に行きました。
แต่ผู้หญิงทั้งหลายจะบอกคุณซ้ําๆ ว่า "ฉันต่อรองให้สามีใช้ถุงยางอนามัยไม่ได้
でも女性たちが繰り返し言うのは 「夫とコンドームの話なんてできない
และบทที่สามคือ แนวคิดการสิ้นสุดน้ํามัน การสิ้นสุดอันวุ่นวายสับสนนี้ ที่ซึ่งชิ้นส่วนประกอบของรถ ยางรถยนต์ ตัวกรองน้ํามันเชื้อเพลิง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน ทัศนียภาพของสถานที่ ที่สิ่งของทั้งหมดนั่นมีจุดจบอยู่แห่งใด
3番目の章は 石油の終焉という考え エントロピー的な終焉です 車のあらゆる部品、タイヤ オイルフィルター ヘリコプター、飛行機 -- それら全てが終わりを迎える風景はどこにあるのか?
เรายังไมไดยินอะไรทีเปนเรืองจริงสักอยางเลย ชัค
まだ 、 何 一 つ 真実 を 聞か さ れ て な い の さ 、 チャック
แต่ เป็น หม้อ ขนาด ใหญ่ ที่ เต็ม ไป ด้วย วัสดุ ติด ไฟ เช่น น้ํามัน, น้ํามัน ดิน, และ ยาง ไม้—ถูก ตั้ง ไว้ บน ยก พื้น ที่ ฝูง ชน มอง เห็น เต็ม ตา.
油,ピッチ,樹脂など,燃えやすい物質をいっぱい入れた大釜が群衆からよく見える処刑台の上に置かれました。
• ใช้ รถยนต์ ร่วม กัน
● 車は相乗りにする
ปัจจุบัน มี การ ใช้ วัตถุ ดิบ มาก กว่า 200 ชนิด ใน การ ผลิต ยาง รถยนต์.
現在のタイヤは,200余りの原料から作られています。
คน ที่ กําลัง จะ เริ่ม การ เดิน ทาง โดย รถยนต์ อาจ มอบ ตัว ไว้ ใน ความ คุ้มครอง ของ “นัก บุญ” คริสโตเฟอร์ ผู้ พิทักษ์ นัก เดิน ทาง โดย เฉพาะ ผู้ ขับ ขี่ รถยนต์.
自動車旅行に出かけようとしている人であれば,旅行者,特に自家用車で旅行する人の守護聖人である“聖”クリストフォルスに自分をゆだねることでしょう。
หนังสือ พิมพ์ ฉบับ นั้น อธิบาย ว่า “ผู้ คน ส่วน ใหญ่ ไม่ รู้ ว่า มี คน เอา ข้อมูล ส่วน ตัว ของ เขา ไป ใช้ แบบ ที่ ผิด กฎหมาย . . . จน กระทั่ง พวก เขา ไป สมัคร งาน ครั้ง แรก, ทํา ใบ ขับ ขี่ รถยนต์, กู้ เงิน เพื่อ การ ศึกษา หรือ จํานอง ทรัพย์ สิน.”
初めて就職する時,運転免許を取る時,奨学金や住宅ローンを申し込む時になって初めて,だれかが自分の個人情報を悪用してきたことに気づく人は多い」と,同紙は説明している。
แต่หลังจากนั้น รถยนต์ก็ให้อิสรภาพแก่เรา ที่จะเลือกว่าเราจะอยู่ที่ไหน จะทํางานที่ไหน จะไปเที่ยวที่ไหน และเมื่อเราได้มีโอกาสลิ้มรสอิสรภาพในการไปไหนมาไหนก็ได้
そして自動車は 私たちがどこに住まい どこで働き どこで遊ぶのか 更に言えばいつ外出したいか それを決める自由を我々に与えてくれたのです
ดิฉัน เปลี่ยน ยาง และ ยัง ไป รับ พวก เขา ได้ ตรง เวลา.
でも,パンクを直した後も時間があり,その人たちを乗せてあげることができました。

タイ語を学びましょう

タイ語ยางรถยนต์の意味がわかったので、選択した例からそれらの使用方法と読み方を学ぶことができます。 そして、私たちが提案する関連する単語を学ぶことを忘れないでください。 私たちのウェブサイトは常に新しい単語と新しい例で更新されているので、タイ語であなたが知らない他の単語の意味を調べることができます。

タイ語の更新された単語

タイ語について知っていますか

「タイ語はタイの公用語であり、タイの大多数の民族グループであるタイ人の母国語です。タイ語はタイカダイ語族のタイ語グループのメンバーです。タイカダイ族の言語 ラオス語とタイ語は非常に密接に関連しています。タイ語とラオス語の人々は互いに話すことができますが、ラオス語とタイ語の文字は異なります。

© Copyright 2021 - 2022 | kanzennaimi.com | All Rights Reserved